Verklaring inzake Gegevensbescherming

De gemeente Westvoorne verwerkt persoonsgegevens zodat zij haar wettelijke en publieke taken kan uitvoeren.
De verklaring inzake Gegevensbescherming is van toepassing op de persoonsgegevens die de gemeente Westvoorne verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken met u als burger. 

Op deze pagina

 1. Bescherming van uw persoonsgegevens 
 2. Gebruik van persoonsgegevens door de gemeente 
 3. Plichten en verantwoordelijkheden van de gemeente 
 4. Bewaartermijn 
 5. Verstrekking aan andere organisaties 
 6. Uw rechten 
 7. Inzagerecht 
 8. Gebruik van het platform 
 9. Interne onderzoeken voor uitvoering en verbetering van onze processen en ons beleid
 10. Meer informatie 
 11. Contact 
 12. Wijziging verklaring inzake Gegevensbescherming 

Bescherming van uw persoonsgegevens 

De gemeente Westvoorne gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst de gemeente u naar de website van de autoriteit persoonsgegevens. 

Plichten en verantwoordelijkheden van de gemeente 

De gemeente heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan die hierboven beschreven gebruikt.In sommige gevallen moet de gemeente u eerst informeren en wanneer nodig om toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Daarnaast neemt de gemeente de nodige beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn. 

Gebruik van persoonsgegevens door de gemeente 

De gemeente voert alleen taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners en bezoekers. De gemeente gebruikt hiervoor soms persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers. Als u in de gemeente Westvoorne woont houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en Burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP).  Als u iets wilt regelen of aanvragen via westvoorne.nl, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres van u nodig om u goed te kunnen helpen. 

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de gemeente bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Verder kan de gemeente gegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen en om fraude te bestrijden. 

Interne onderzoeken voor uitvoering en verbetering van onze processen en ons beleid

Wetten en opvattingen zijn altijd aan veranderingen onderhevig en ook in onze gemeente staan de ontwikkelingen nooit stil. Dat betekent dat wij ook voortdurend onze processen en ons beleid moeten beoordelen en waar dat mogelijk is ook verbeteren. Wij gebruiken daarvoor de gegevens van onze inwoners die we in de dagelijkse processen voor de uitvoering van onze taken en verantwoordelijkheden verzamelen. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die uit de analyses en onderzoeken voortkomen nooit zijn te herleiden naar een inwoner of naar een andere specifieke persoon. Ook letten wij er goed op, dat deze persoonsgegevens alleen voor proces- en beleidsverbetering worden gebruikt. Met deze onderzoeken en analyses kunnen wij u dus beter van dienst zijn, kunnen wij ons beleid en onze processen actueel houden en kunnen wij ons goed voorbereiden op de toekomst. Deze onderzoeken vinden voornamelijk binnen onze eigen organisatie plaats. Als wij voor onderzoeken een externe organisatie inschakelen, zorgen wij ervoor dat de onderzoeksgegevens op een veilige manier worden verwerkt en na afronding van het onderzoek aan ons worden teruggegeven of worden vernietigd.
 

Bewaartermijn 

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen. 

Verstrekking aan andere organisaties 

De gemeente verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling. Met organisaties die - in opdracht van de gemeente - uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Uw rechten 

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt: 

 •  Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen. 
 •  Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente.
 •  Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst.
 •  Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan de gemeente om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen. 
 •  Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 
 •  Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking. 

Inzagerecht 

Als u een aanvraag wilt doen tot inzage in uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente reageert schriftelijk binnen 4 weken. U kunt daarna aan de gemeente vragen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt. Ook hierop reageert de gemeente binnen 4 weken. Wij vragen u altijd om u te identificeren. U dient uw verzoek kenbaar te maken via privacy@westvoorne.nl

Gebruik van het platform 

www.westvoorne.nl kan linken naar websites van anderen.De gemeente Westvoorne is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Meer informatie 

Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact 

De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of voor de Functionaris Gegevensbescherming dan kunt u hierover contact opnemen met de gemeente via privacy@westvoorne.nl.

Wijziging verklaring inzake Gegevensbescherming

Deze verklaring inzake Gegevensbescherming kan, zonder waarschuwing, door de gemeente gewijzigd worden.
Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.westvoorne.nl gepubliceerd zijn.