Eerste resultaten met nieuwe mini-containers positief

Dit item is verlopen op 14-08-2019.

Vanaf april hebben 6.000 huishoudens in Westvoorne een minicontainer gekregen voor papier en karton. Daarnaast konden inwoners een minicontainer voor plastic, metalen en drinkkartons aanvragen en is de afvalcontainer voor restafval verkleind. Al deze maatregelen hebben tot doel het huishoudelijk afval meer en beter te scheiden. Zo houden we ook de afvalstoffenheffing betaalbaar. De eerste resultaten zijn erg positief.

Eerste resultaten
Vorig jaar werd in Westvoorne 58% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld. Dit percentage moet flink omhoog om nog meer grondstoffen voor hergebruik te behouden en ook de verwerkingskosten van afval betaalbaar te houden. Door de invoering van  de nieuwe mini-containers is hierin een flinke stap gezet. Vergeleken met dezelfde periode in 2018 (april en mei) is het restafval met 25% afgenomen, is 60% meer PMD ingezameld, 40% meer papier (OPK) en 10% meer GFT. Als deze ontwikkeling zich doorzet zal het afvalscheidingspercentage voor Westvoorne in 2019 groeien naar 69%. De landelijke doelstelling van 75% in 2020 is daarmee voor Westvoorne haalbaar.

Afval betaalbaar houden
Naast meer afval te scheiden en her te gebruiken is het doel van het gemeentelijk afvalbeleid om minder restafval  over te houden. Vooral de daling van het restafval in de afgelopen 2 maanden is daarom erg positief. Restafval wordt verbrand. Per kilo-ton afval dat wordt verbrand moet de gemeente een bedrag betalen. Dit bedrag wordt  doorberekend aan de inwoners. De afname van de hoeveelheid restafval in de maanden april en mei 2019 kan op jaarbasis tot een besparing leiden van circa € 75.000 op de verwerkingskosten en de daaraan door de rijksoverheid verbonden afvalstoffenbelasting. Voor het andere afval gelden andere verwerkingskosten. Papier levert juist geld op.

Geef afval waarde
Grondstoffen worden steeds schaarser op onze aarde. Daarom is het belangrijk afvalstoffen gescheiden in te zamelen. Zo kunnen ze hergebruikt worden en gaan grondstoffen niet onnodig verloren. Dat is in ieders belang en daarom zal ook ieder zijn steentje moeten bijdragen. De eerste resultaten laten zien dat inwoners van Westvoorne goed en bewust bezig zijn met hun afval. 

Afvalscheiding bij de bron
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om huishoudelijk afval in te zamelen en te verwerken. Elke gemeente is bevoegd om een eigen systeem van afvalverwerking te kiezen. Van oudsher doet gemeente Westvoorne aan bronscheiding. Dat betekent dat het afval bij de vervuiler (de bron) wordt gescheiden. In 2016 zijn alle huishoudens geraadpleegd over de afvalinzameling. Mede op basis van de uitkomsten uit dit onderzoek is in 2017 het afvalbeleid en Uitvoeringsplan huishoudelijk afval vastgesteld. In dit plan staan maatregelen om zo min mogelijk afval te verbranden en zoveel mogelijk te hergebruiken. Door afval bij de bron te scheiden is het afval schoner en daardoor beter geschikt voor hergebruik.

Nascheiding: alles weer in 1 container?
Natuurlijk houdt de gemeente de ontwikkelingen in de gaten op het gebied van afvalscheiding en verwerking. Zo is er onlangs bij de AVR een nieuwe productielijn in gebruik genomen waarmee plastic en drankkartons uit het restafval gehaald kunnen worden. Overige soorten afval zoals glas, papier en textiel worden er niet uitgehaald en alsnog verbrand. Bovendien haalt de AVR enkel  plastic en drankenkartons  uit het afval. De verwerker waar gemeente Westvoorne het ingezamelde plastic heen brengt heeft haar proces al verder ontwikkeld. Zij splits het plastic in meerdere soorten. Kortom nascheiding  is met name in het belang van  gemeenten (met grote steden) die (ver) achterblijven in hun afvalscheidingsprestatie. Het beleid dat gemeente Westvoorne uitvoert met de daarbij behorende keuzes voor scheiding en verwerking, is het meest effectief en meest efficiënt voor Westvoorne. Deze manier van inzameling (bron-inzameling) past ook bij het soort woningen (laagbouw) en het gebied (dorp, platteland).
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten