Realisatie geluidmeetnet Maasvlakte en Europoort een feit

15 Juli is een overeenkomst gesloten voor de realisatie van een geluidmeetnet op de Maasvlakte en in Europoort. Het doel van het geluidmeetnet is het vinden van de geluidbronnen (weg, spoor en bedrijven) in en rondom de Maasvlakte en deels Europoort, waar mensen in de gemeente Westvoorne hinder van ondervinden.

De DCMR Milieudienst Rijnmond, gemeente Westvoorne en Havenbedrijf Rotterdam, die gezamenlijk het project uitvoeren, geven hiermee invulling aan de afspraken tussen de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam om te zoeken naar mogelijkheden om geluidhinder te verminderen, ondanks het feit dat de bedrijven voldoen aan de geluidvoorschriften. Afstemming vindt plaats met Deltalinqs als vertegenwoordiger van de bedrijven in het havengebied.

De overeenkomst is ondertekend door de partijen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling hiervan. Te weten: Universiteit Gent, TNO, AFM en ASAsense, en DCMR. DCMR coördineert het gehele project. Met de ondertekening start de ontwikkelingsfase van het geluidmeetnet, die ongeveer vijf maanden in beslag neemt. De geluidmetingen starten eind 2015 en er wordt gedurende een heel jaar continu gemeten. Het project Geluidmeetnet Maasvlakte beperkt zich tot het in kaart brengen van de geluidhinderbronnen, er worden geen maatregelen getroffen. Op basis van de resultaten van het Geluidmeetnet kunnen in een vervolgtraject wel gerichter afspraken gemaakt worden met broneigenaren over eventuele maatregelen op vrijwillige basis vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De individuele beleving van geluid speelt een belangrijke rol bij de vraag of het als hinder wordt ervaren. Daarom worden mensen gevraagd te helpen door deel te nemen aan een bewonerspanel. Zij geven de momenten aan waarop zij hinder ondervinden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via geluidmeetnetmaasvlakte@dcmr.nl.

 

 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws