Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 20-02-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit strijdig gebruik:

  • d.d. 16 januari 2019, nr. 191348/2018-0206, verzonden d.d. 16 januari 2019, voor het maken van een aanbouw aan de Olaertsduijnweg 1, 3235 NR in Rockanje;

de activiteit bouwen en strijdig gebruik:

  • d.d. 16 januari 2019, nr. 191356/2018-0207, verzonden d.d. 16 januari 2019, voor het plaatsen van een carport aan de Achterstrypseweg 5b, 3235 NB in Rockanje;

de activiteit het maken van een inrit:

  • d.d. 11 januari 2019, nr. 188099/2018-0165, verzonden d.d. 11 januari 2019, voor het maken van een inrit aan de Zeedistellaan 13, 3233 VP in Oostvoorne.

de activiteit slopen:

  • d.d. 11 januari 2019, nr. 193571/2019-001, verzonden d.d. 11 januari 2019, voor het verwijderen van asbest uit de garage aan de Zandweg 49, 3233 ES in Oostvoorne.

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaars/chrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit.
Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen