Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 25-12-2018.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 15 november 2018, nr. 188368/2018-0168, verzonden d.d. 15 november 2018, voor het bouwen van een woning aan de Louwtjes Kaa 14 in Rockanje;
  • d.d. 16 november 2018, nr. 188552/2018-0173, verzonden d.d. 16 november 2018, voor het realiseren van 22 woningen aan (Hoofdweg, ’t Rijkje fase 2) de Minstreellaan 11 t/m 35 en 14 t/m 30 in Oostvoorne;
  • d.d. 20 november 2018, nr. 186036/2018-0139, verzonden d.d. 21 november 2018, voor het realiseren van een gastenverblijf en een bed and breakfast aan de Molendijk 6, 3233 LN in Oostvoorne.

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH te Rockanje.

Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen