Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 04-07-2018.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 29 mei 2018, nr. 178926/2018-0057, verzonden d.d. 29 mei 2018, voor het herstellen van de woning na brand aan de Hoefweg 5a, 3233 LG in Oostvoorne;
  • d.d. 29 mei 2018, nr. 180003/2018-0074, verzonden d.d. 29 mei 2018, voor het aanpassen van gebouw B aan de Noordweg 16d, 3233 AV in Oostvoorne;
  • d.d. 29 mei 2018, nr. 175650/2018-0036, verzonden d.d. 29 mei 2018, voor het plaatsen van een windafscheiding aan de Raadhuislaan 18, 3235 AP in Rockanje;
  • d.d. 29 mei 2018, nr. 180511/2018-0078, verzonden d.d. 29 mei 2018, voor het plaatsen van een toegangspoort aan de Helleborusweg 12, 3235 LV in Rockanje;

de activiteit strijdig gebruik:

  • d.d. 29 mei 2018, nr. 180155/2018-0075, verzonden d.d. 29 mei 2018, voor het houden van een zomerkamp aan de Noordoever Oostvoornse Meer in Oostvoorne;
  • d.d. 29 mei 2018, nr. 179265/2018-0059, verzonden d.d. 29 mei 2018, voor het plaatsen van een tijdelijke woonruimte tijdens de verbouwing aan de woning Zandweg 43, 3233 ES in Oostvoorne;

de activiteit bouwen en strijdig gebruik:

  • d.d. 29 mei 2018, nr. 178518/2018-0055, verzonden d.d. 29 mei 2018, voor het plaatsen van een carport aan de Gentianenlaan 9, 3233 VC in Oostvoorne;

de activiteit slopen:

  • d.d. 30 mei 2018, nr. 181242/2018-119, verzonden d.d. 30 mei 2018, voor het slopen van een woonhuis aan de Konneweg 4a, 3234 KG in Tinte;
  • d.d. 30 mei 2018, nr. 181240/2018-117, verzonden d.d. 30 mei 2018, voor het slopen van een schuurdak aan de Vleerdamsedijk 14, 3235 NW in Rockanje.


Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen