Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 20-02-2020.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:
• d.d. 19 december 2019, nr. 210796/2019-0186, verzonden d.d. 19 december 2019, voor het plaatsen van een tuinhuis aan de Venusstraat 18, 3235 TN Rockanje;
• d.d. 23 december 2019, nr. 210802/2019-0187, verzonden d.d. 23 december 2019, voor het bouwen van een woning met garage aan de Kamperfoelielaan 10, 3233  CG Oostvoorne;
• d.d. 23 december 2019, nr. 209213/2019-0167, verzonden d.d. 23 december 2019, voor het realiseren van een nokverlegging aan de Bethlehemweg 40, 3233 TD  Oostvoorne;
• d.d. 30 december 2019, nr. 210942/2019-0188, verzonden d.d. 30 december 2019, voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning aan de Morelstraat 90, 3235 EL Rockanje.

de activiteit bouwen en strijdig gebruik:
• d.d. 24 december 2019, nr. 208933/2019-0163, verzonden d.d. 24 december 2019, voor het bouwen van een loods aan de Boomweg 19, 3235 NG Rockanje.

de activiteit kappen:
• d.d. 23 december 2019, nr. 211940/2019-0202, verzonden d.d. 23 december 2019, voor het kappen van acht bomen aan de Reigerhof Rockanje. 

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

de activiteit slopen:
• d.d. 19 december 2019, nr. 213480/2019-215, verzonden d.d. 24 december 2019, voor het verwijderen van asbest aan de Achterweg 1, 3234 LA Tinte.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen