Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 31-08-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 16 juli 2019, nr. 204624/2019-0112, verzonden d.d. 16 juli 2019, voor het bouwen van een woning aan de Broershoek 1 in Rockanje;

de activiteit strijdig gebruik:

  • d.d. 16 juli 2019, nr. 201243/2019-0078, verzonden d.d. 16 juli 2019, voor het realiseren van een B&B aan de Korteweg 21, 3235 CH in Rockanje;

de activiteit bouwen en strijdig gebruik:

  • d.d. 16 juli 2019, nr. 203072/2019-0098, verzonden d.d. 16 juli 2019, voor het plaatsen van een garage aan de Middelweg 52, 3235 NN in Rockanje.

de activiteit slopen:

  • d.d. 12 juli 2019, nr. 205297/2019-144, verzonden d.d. 12 juli 2019, voor het verwijderen van asbest uit de woning aan de Vestahof 27, 3235 AZ in Rockanje.


Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen