Verkeersbesluit instellen van een inrijverbod op de Burg. Bolwidtweg in Oostvoorne

Het college van B&W heeft besloten om de volgende verkeersmaatregelen in te stellen:

  • een inrijverbod op de Burg. Bolwidtweg in Oostvoorne, uitgezonderd bewoners Elisabethhof.
  • Een verplichte rijrichting op De Ruy in Oostvoorne, uitgezonderd bewoners Elisabethhof.

Regelmatig komt het voor dat bestuurders komend vanaf De Ruy de doodlopende weg inrijden van de Burg. Boldwidtweg richting de ondergrondse parkeergarage van het Elisabethhof. Doordat de ondergrondse parkeergarage niet voor iedereen toegankelijk is ontstaan er gevaarlijke situaties in de vorm van keerbewegingen dan wel rijden over het trottoir naar de openbare parkeerplaats. Om het e.a. duidelijker aan te duiden is het gewenst dat er aanvullende bebording komt waarop de bestuurder(s) worden geattendeerd op de situatie ter plaatse.

Het besluit zal uitgevoerd worden conform bijgevoegde tekeningen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen