Ontwerp-wijzigingsplan

Dit item is verlopen op 28-08-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan "Sanering glastuinbouw Blindeweg/Langeweg” te wijzigen voor het perceel Langeweg 8 in Rockanje. 

Er wordt toepassing gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.6.1 van het bestemmingsplan.

Met het wijzigingsplan wordt het agrarische bestemmingsvlak op het perceel gewijzigd in een woonbestemming voor maximaal één vrijstaande woning.   

Inzage en zienswijzen
Bovengenoemde ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf morgen gedurende zes weken ter inzage bij het Servicepunt op het gemeentehuis in Rockanje. Het ontwerp-wijzigingsplan ligt ook digitaal ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Een ieder die tegen het ontwerp-wijzigingsplan zienswijzen heeft, kan deze gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, schriftelijk dan wel mondeling aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen