Ontwerp-besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder Zwartelaan 26 Oostvoorne

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij voornemens zijn een hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder (Wgh) vast te stellen.

Het verzoek hogere grenswaarde heeft betrekking op industrielawaai van het industrieterrein Maasvlakte-Europoort. De geplande vervangende nieuwbouw van een woning op het perceel Zwartelaan 26 Oostvoorne is gelegen binnen de zone van het bovengenoemde industrieterrein.

De van toepassing zijnde voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai bedraagt voor woningbouw maximaal 50 dB(A). Het plangebied ligt in de oranje zone van het Industrieterrein Maasvlakte-Europoort. Op basis van de geluidschillen in bijlage 5 van het Regionale Afspraken Kader (RAK) bedraagt de geluidsbelasting ter plaatse 56 dB(A). Gelet hierop is een hogere waardenbesluit nodig. Voor het maken van een geluidluwe gevel wordt afgeweken van het hoger waardenbeleid.   

Het ontwerp-besluit hogere grenswaarde ligt vanaf 18 oktober gedurende zes weken ter inzage bij het Servicepunt in de hal van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 6 in Rockanje.  

Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH  Rockanje.
 

Te downloaden:

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen