Omgevingsvergunningen ingekomen en verleend

Dit item is verlopen op 21-03-2018.

Ingekomen omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

De activiteit bouwen: 

 • Rectificatie, d.d. 8 januari 2018, nr. 172505, voor het bouwen van een bedrijfsruimte aan De Rik 1, 3234 KC in Tinte;
 • d.d. 18 januari 2018, nr. 173805, voor het plaatsen van een woning aan de Boomweg, sectie B, nr. 1693 in Rockanje;
 • d.d. 23 januari 2018, nr. 173593, voor het vergroten van een woning aan de Ligusterlaan 1, 3233 CH in Oostvoorne;

De activiteit slopen:

 • d.d. 18 januari 2018, nr. 173698, voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning aan de L. Manintveldstraat 11, 3235 BS in Rockanje;
 • d.d. 30 januari 2018, nr. 173755, voor het verwijderen van asbest uit de vakantiewoning aan het Gorsplein 2, 3233 XC in Oostvoorne;
 • d.d. 30 januari 2018, nr. 173790, voor het verwijderen van asbest uit de woning aan de Molenweg 26, 3233 AT in Oostvoorne;

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 12 februari 2018 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 
Het ServicePunt vindt u in de hal van het gemeentehuis en is open op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00-17.00 uur, op woensdag van 08.00 tot 18.30 uur en op vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur.

Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

De activiteit bouwen:

 • d.d. 25 januari 2018, nr. 170275/2017-0183, verzonden d.d. 25 januari 2018, voor het bouwen van een woning aan de Achterstrypseweg 5b in Rockanje;
 • d.d. 25 januari 2018, nr. 170267/2017-0182, verzonden d.d. 25 januari 2018, voor het plaatsen van een schuur en zwembad aan de Middelweg 29B, 3235 NM in Rockanje;

De activiteit kappen:

 • d.d. 29 januari 2018, nr. 171439/2017-0192, verzonden d.d. 29 januari 2018, voor het kappen van 19 populieren aan de Duinrand in Rockanje;
 • d.d. 29 januari 2018, nr. 172123/2017-0203, verzonden d.d. 29 januari 2018, voor het kappen van bomen aan de Vestalaan in Rockanje;

De activiteit aanleggen in-/uitweg:

 • d.d. 29 januari 2018, nr. 172720/2017-0008, verzonden d.d. 29 januari 2018, voor het makenvan een uitweg aan de Buitenhof 17, 3233 RL in Oostvoorne;
 • d.d. 29 januari 2018, nr. 172804/2018-0013, verzonden d.d. 29 januari 2018, voor het veranderen een uitweg aan de Molendijk 12, 3233 AT in Oostvoorne;

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.


De activiteit slopen:

 • d.d. 25 januari 2018, nr. 172501/2018-006, verzonden d.d. 25 januari 2018, voor het slopen van een garage aan de Heindijk 7, 3233 LE in Oostvoorne;

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen