Kennisgeving ontwerpbeschikking Mts. C.J. Wageveld

Dit item is verlopen op 30-04-2019.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne hebben het voornemen de voorschriften van de oprichtingsvergunning van 6 november 2007 met kenmerk 318996 en de voorschriften van de veranderingsvergunning van 10 juli 2014 met kenmerk 218014418 van Mts. C.J. Wageveld  voor de inrichting aan de Meelzakseweg 1, 3235 KL Rockanje, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

De inrichting betreft een rusthuis voor paarden en pony's. De ambtshalve wijziging betreft het actualiseren van de verouderde oprichtingsvergunning door de bestaande voorschriften te vervangen door geactualiseerde voorschriften. Verder is door de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Bouwbesluit en de Arboregelgeving een aantal voorschriften voor activiteiten, die in de vergunning van C.J. Wageveld waren opgenomen, niet langer actueel. Deze voorschriften zijn nu uit de vergunning verwijderd. Daarnaast is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012) vastgesteld als Best Beschikbare Techniek (BBT). Wij verbinden daarom nieuwe voorschriften voor het onderwerp bodem.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunningen te wijzigen.

Inzage
U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 14 maart 2019 tot en met 24 april 2019 op de volgende plaatsen inzien:

  • de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

Zienswijze
Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 999995300.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen