Besluiten uit de raadsvergadering

Dit item is verlopen op 06-02-2019.

De gemeenteraad heeft op 18 december de volgende besluiten genomen. De volledige tekst van de besluiten is te zien op www.westvoorne.nl hier zijn ook eerdere raadsbesluiten terug te vinden.

De raad heeft de verordeningen op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing, hondenbelasting, lijkbezorgingsrechten, marktgeld, OZB, precariobelasting, reinigingsrechten, rioolheffing, staangeld en toeristenbelasting voor 2019 vastgesteld.

Ook zijn de Legesverordening 2019, de Tarievenverordening Accommodaties 2019 en de Verordening Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en belastingen 2019 vastgesteld.

De raad heeft verder ingestemd met de volgende voorstellen:

- Wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten

- Verordening Auditcommissie

- Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2018

- Programma Ondermijning Voorne 2018–2020

- Verordening Commissie Bestuurlijke toekomst Westvoorne

- Reglement van orde voor de raad 

- Verordening op de raadscommissies

- Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Walinxweg 3, Rockanje

- Voorstel voor wijziging APV

- Aanpassen begroting 2019 bijdrage Marketingorganisatie OP Voorne-Putten

- 2e bestuursrapportage 2018

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen