Aanwijzingsbesluit locatie Carbidschieten

Dit item is verlopen op 31-12-2018.

Betreft: Hippelseweg (kadastraal nummer WVN00A00266).
Burgemeester en wethouders van Westvoorne;

O V E R W E G E N D E :
Dat het op basis van het bepaalde in artikel 2.73 b, eerste lid van de Algemene

  • plaatselijke verordening Westvoorne 2018 (APV) verboden is carbid te schieten in de open lucht.
  • Het in dit eerste lid gestelde verbod niet geldt voor zover carbidschieten plaatsvindt buiten de bebouwde kom, waarbij het bevoegde bestuursorgaan een plaats in de gemeente heeft aangewezen en:

a.    degene die met carbid schiet moet tenminste 18 jaar zijn;
b.    geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
c.    de te gebruiken bussen opgesteld zijn in een horizontale lijn, waarvan de opening gericht is op het schootsveld;
d.    het vrije schootsveld bedraagt tenminste 75 meter en daarin zijn geen openbare paden en/of wegen gelegen;
e.    de locatie waar het carbidschieten plaatsvindt ligt op ten minste: 75 meter van de woonbebouwing, 200 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden en 300 meter van medische- en zorginstellingen;
f.    toeschouwers moeten een afstand van 10 meter tot de schietplaats aanhouden, deze afstand moet worden aangegeven door linten of hekken;
g.    er mag niet geschoten worden in de richting van personen, dieren of nabijgelegen gebouwen;
h.    er mag enkel gebruik worden gemaakt van (melk)bussen met een maximale inhoud van 50 liter;
i.    het deksel van de melkbus moet met een touw worden bevestigd aan de melkbus of de carbidbus is met een zacht voorwerp (voetbal, plastic zak) afgesloten;
j.    het carbidgas moet op een veilige manier worden aangestoken. Direct aansteken met een aansteker is niet toegestaan;
k.    afval veroorzaakt door de activiteit moet na afloop direct worden opgeruimd.

  • Het bevoegde bestuursorgaan ontheffing kan verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
  • Dat het op grond van het bepaalde in artikel 2.73 c, eerste lid van de APV het verboden is op of aan de weg carbid bij zich te hebben op andere dagen dan op 31 december tussen 12.00 uur en 18.00 uur.

B E S L U I T E N : 
Op basis van de artikelen 2:73 b en c van de APV Westvoorne 2018 de locatie Hippelseweg (kadastraal nummer WVN00A00266) te Rockanje aan te wijzen als locatie waar op 31 december 2018 tussen 12.00 uur en 18.00 uur carbidschieten volgens de gestelde regels in artikel 2.73 b is toegestaan en voor de duur van deze activiteit ontheffing te verlenen van de artikelen 2:73 b en c van de Algemeen plaatselijke verordening Westvoorne 2018. 
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen