Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regeling Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren
Citeertitel Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerp
Eigen onderwerpwerkleeraanbod Wet investeren in jongeren

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 12, eerste lid, onderdeel a van de Wet investeren in jongeren

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-10-2009 n.v.t. Onbekend 29-09-2009 Westvoornse Courant Onbekend

Tekst van de regeling

Paragraaf 1.. ALGEMENE BEPALINGEN

Raadsbesluit 2009.

Volgrnr.

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne d.d. 25 augustus 2009;

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 12, eerste lid, onderdeel a van de Wet investeren in jongeren;

overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels te stellen aangaande de inhoud van het werkleeraanbod in het kader van de Wet investeren in jongeren;

B E S L U I T:

vast te stellen : Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren.

Artikel 1.. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. wet: de Wet investeren in jongeren;

 2. algemeen geaccepteerde arbeid: alle arbeid, niet zijnde arbeid in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, die algemeen maatschappelijk aanvaard is en niet indruist tegen de openbare orde of goede zeden;

 3. startkwalificatie: een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 onderscheidenlijk 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 4. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne.

Paragraaf 2.. BELEID EN FINANCIËN

Artikel 2.. Opdracht college

 1. Het college biedt jongeren die recht hebben op een werkleeraanbod, algemeen geaccepteerde arbeid, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling of een voorziening gericht op arbeidsinschakeling aan.

 2. Het college kan het werkleeraanbod ook invullen met een combinatie van algemeen geaccepteerde arbeid, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling dan wel één of meerdere voorzieningen.

 3. In afwijking van het tweede lid kan een werkleeraanbod ook bestaan uit een voorbereidingsperiode op een zelfstandig beroep of bedrijf, als bedoeld in artikel 17, zesde lid van de wet.

 4. Het college stemt het werkleeraanbod af op de omstandigheden, krachten en bekwaamheden van de jongere, wiens recht op een werkleeraanbod is vastgesteld. Bij de invulling van het werkleeraanbod onderzoekt het college de mogelijkheden en omstandigheden van de jongere. Zij beziet daarbij tevens in hoeverre de wensen van de jongere bij de invulling van het werkleeraanbod kunnen worden betrokken.

Paragraaf 3.. SUBSIDIE EN VERGOEDINGEN

Artikel 7.. Subsidies

 1. Het college kan subsidie verlenen aan werkgevers die met een jongere een arbeidsovereenkomst sluiten, als tegemoetkoming in de loonkosten en in de kosten van voorbereiding op een beoogd dienstverband met de jongere.

 2. In het in artikel 1 genoemde beleidsplan worden nadere regels gesteld over de duur van de subsidie, de hoogte, en de verplichtingen die aan de subsidie worden verbonden.

Paragraaf 4.. SLOTBEPALINGEN

Artikel 9.. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 1. In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 2. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen