Verordening subsidiering godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening subsidiering godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerp
Eigen onderwerpverlenen van subsidie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2002 n.v.t. Onbekend 27-11-2001 Westvoornse Courant Onbekend

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2001.

Volgnr. 127e.

De raad der gemeente Westvoorne;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2001;

BES L U I T:

I. vast te stellen de volgende

VERORDENING SUBSIDIERING GODSDIENST- EN LEVENSBESCHOUWELIJK VORMINGSONDERWIJS:

Hoofdstuk

Artikel 1

In deze verordening wordt onder godsdienstonderwijs verstaan het onderricht in bijbelkennis, bijbelse geschiedenis, oriëntatie op de wereldgodsdiensten waarin hun geschiedenis begrepen, alsmede cultuurgeschiedenis.

Artikel 2

In deze verordening wordt onder levensbeschouwelijk vormingsonderwijs verstaan het onderwijs dat zich richt op de geestelijke en zedelijke vorming van leerlingen.

Artikel 3

Aan kerkelijke gemeenten, plaatselijke kerken of rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens hun statuten het geven van godsdienstonderwijs ten doel stellen alsmede volledige rechtsbevoegdheid bezittende organisaties op geestelijke grondslag als bedoeld in artikel 31 van de Wet op het basisonderwijs, wordt op hun verzoek ten laste van de gemeente een bijdrage verleend in de kosten voortvloeiende uit het doen geven van godsdienst- of levens beschouwelijk vormingsonderwijs aan leerlingen van openbare scholen voor basisonderwijs in deze gemeente, zulks met inachtneming van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 4
 • Het godsdienst- of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs wordt in de schoolgebouwen gedurende de normale schooltijden gegeven.

 • De ouders, voogden of verzorgers melden hun kinderen voor het volgen van godsdienst- of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan bij de directeur van de school.

 • Hoofdstuk Artikel 7

  De in artikel 3 bedoelde bijdrage wordt voor elk gegeven wekelijks lesuur van ten minste 45 minuten, berekend naar € 426,55 per schooljaar, met dien verstande dat voor lesuren met een kortere tijdsduur een evenredig deel van de bijdrage wordt uitbetaald.

  Artikel 8

  Voor het berekenen van de bijdrage, zoals bedoeld in artikel 7, komen alleen in aanmerking:

  1. lesuren van ten minste 45 minuten of een evenredig deel daarvan;  

  2. de lessen die worden gevolgd door tenminste 10 leerlingen, met dien verstande, dat aan iedere leerling slechts eenmaal per week godsdienst- of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs mag worden gegeven;  

  3. zonodig mogen voor het bereiken van het in het 2e lid bedoelde aantal leerlingen op elkaar volgende leerjaren op diezelfde school worden gecombineerd;  

  4. lessen die worden gegeven door personen die zijn verbonden aan de in artikel 3 bedoelde instellingen.

  Artikel 9
 • De bijdrage wordt verleend per schooljaar.

 • Een aanvraag tot het verlenen van een bijdrage dient binnen dertien weken na afloop van het schooljaar bij burgemeester en wethouders te worden ingediend.

 • Bij het verzoek wordt tenminste overgelegd:

  1. de naam en bevoegdheden van degenen, die met het geven van het godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs belast zijn geweest in het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft;

  2. voor elke school afzonderlijk het aantal lesuren gedurende welke dit onderwijs werd gegeven;

  3. de klassen waarin deze lessen werden gegeven;

  4. de dagen en uren, gedurende welke deze lessen werden gegeven;

  5. de aantallen leerlingen die per klas de lessen hebben bijgewoond;

  6. de opgave dient door de directeur van de school voor akkoord te zijn ondertekend.

 • Sluiting

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 november 2001.

  De raad voornoemd,

  de secretaris, de voorzitter

  Raad in beeld

  U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

  U kunt vergaderingen raadplegen.

  Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

  Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

  Representatie BenW

  Representatielijst college

  Organisatie
  U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen