Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2017

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2017
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art 228 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2017 n.v.t. Onbekend 20-12-2016 GVOP/Weekblad Westvoorne 143564/143626

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2016

Nr. 143564/143626

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2016;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende:

Verordening op de heffing en invordering van een Precariobelasting 2017

Artikel 1. Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 1. a.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan;

 2. b.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 3. c.

  maand: een kalendermaand;

 4. d.

  jaar: een kalenderjaar;

 5. e.

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening.

Artikel 3. Belastingplicht

 1. 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 2. 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 4. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5. Tarieven

 1. 1.

  De belasting bedraagt:

  1. a.

   voor het hebben op of boven gemeentegrond van bouwmaterialen, grond, zand, keten of andere getimmerten, steigers, betonmolens, dan wel andere stoffen, werk- of voertuigen ten behoeve van bouw- of andere werken:

   1. 1.

    indien de gemeentegrond is gelegen in een in uitvoering zijnde nieuw bestemmingsplan, waarin de aanleg van trottoirs en groenbeplanting nog niet heeft plaatsgehad, per m² en per week € 0,41

   2. 2.

    in andere gevallen dan onder a bedoeld, per m2, per week € 0,68

  2. b.

   voor het overeenkomstig de daartoe gestelde regels hebben van een aanduidingsbordje aan een paal van de door het gemeentebestuur geplaatste toeristische bewegwijzering binnen de gemeente, per jaar € 12,17.

  3. c.

   voor het herstellen van opengebroken gemeentegrond, die van een verharding is voorzien, bestaande uit:

   1. 1.

    tegels, klinkers of dergelijk materiaal op zandbed, per m² € 25,51,

   2. 2.

    asfalt of andere slijtlaag op gewalste of soortgelijke fundering, indien geen herstrating van de eventueel aangebrachte noodbestrating nodig blijkt, per m² € 64,71,

   3. 3.

    als voren, indien wel herstrating van de eventueel aangebrachte noodbestrating nodig blijkt, per m² € 75,29.

 2. 2.

  Gedeelten van een in lid 1 genoemde eenheid van tijd en/of afmeting worden bij de berekening van de krachtens deze verordening geheven belasting of rechten als een volle eenheid aangemerkt.

 3. 3.

  Indien de belasting voor het hebben van voorwerpen enz. op of boven gemeente- grond geheven wordt per m² wordt het berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, eventueel vermeerderd met de oppervlakte, die wordt belopen of bereden om van en naar die voorwerpen te komen.

 4. 4.

  Alle tarieven vermeld in lid 1 t/m 3 worden verhoogd met 21% BTW.

Artikel 6. Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het hebben van op gemeentegrond aangebrachte fietsvoorzieningen.

Artikel 7. Wijze van betaling

 1. 1.

  De belasting moet worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke mededeling, op de wijze door de in artikel 231, tweede lid letter B van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar.

 2. 2.

  In afwijking van het in lid 1 bepaalde moet de belasting vermeld in artikel 5 lid 1b worden voldaan in één termijn een maand na dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van precariobelasting of de andere rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de precariobelasting.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.

  De "Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016, van 15 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 2. 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 3. 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de belasting of rechten in die periode plaatsvindt.

 4. 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 5. 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening precariobelasting 2017”.

Sluiting

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 20 december 2016

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen