Verordening op de heffing en invordering van een marktgeld 2013

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een marktgeld 2013
CiteertitelVerordening marktgeld 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2013 n.v.t. Onbekend 18-12-2012 Weekblad Westvoorne 69197/69299

Tekst van de regeling

Artikel

Raadsbesluit 2012.

Nr. 69197/69299

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2012;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van een Marktgeld 2013.

Artikel 1. Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een belasting geheven voor het innemen van een stand-plaats op de voor het houden van een markt aangewezen openbare wegen of gedeelten daarvan.

Artikel 2. Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene, die een standplaats is toegekend op de als markt aangewezen terreinen, of bij gebreke van een zodanig persoon, door degene, die in zijn plaats optreedt en handelt.

Artikel 3. Tarieven

Het in artikel 1 bedoelde marktgeld bedraagt voor kramen, tenten, tafels, voertuigen of andere voor het uitstallen of verkopen van waren, alsmede voor de op de grond uitgestelde waren en/of ingenomen verkoopruimte, per standplaats (standaard kraambreedte 4 meter), gemeten in de lengterichting van de straat:

 1. a.

  per dag of gedeelte daarvan is verschuldigd een bedrag van € 4,71

 2. b.

  per kalenderkwartaal of gedeelte daarvan is verschuldigd een

  bedrag van € 46,76

Artikel 4. Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 5. Wijze van heffen

 1. 1.

  Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota.

 2. 2.

  Het verschuldigde bedrag wordt in deze nota vermeld.

Artikel 6. Tijdstip van betaling

 1. 1.

  Het marktgeld, dat per dag verschuldigd is, moet op het moment van uitreiking worden voldaan op de dag, waarop van de voor het houden van de markt aangewezen openbare weg gebruik wordt gemaakt.

 2. 2.

  Het marktgeld, dat per kalenderkwartaal verschuldigd is, moet worden voldaan op het moment van uitreiking van de nota, dan wel bij toezending daarvan binnen 30 dagen na de dagtekening van de nota.

Artikel 7. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgeld.

Artikel 8. Nieuwkomers

Degene die voor de eerste maal een standplaats inneemt en in de afgelopen drie kalenderjaren geen standplaats heeft ingenomen, is voor de eerste vier weken geen marktgeld verschuldigd. Na de eerste vier weken is marktgeld verschuldigd als genoemd in artikel 3 van de deze verordening

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.

  De "Verordening op de heffing en invordering van een marktgeld 2012" van 27 oktober 2011 wordt ingetrokken met ingang van het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 2. 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 3. 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 4. 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening marktgeld 2013".

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 18 december 2012.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen