Verordening Blijverslening Westvoorne 2017

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening Blijverslening Westvoorne 2017
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147,lid 1 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
06-03-2017 n.v.t. Onbekend 24-01-2017 Weekblad Westvoorne/GVOP  148997/149754

Tekst van de regeling

Artikel

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Blijverslening Westvoorne 2017

Artikel 1. Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 1. a)

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 2. b)

  Blijverslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen, die worden getroffen in de woning.

 3. c)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne.

 4. d)

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 5. e)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Blijverslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 6. f)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

  Artikel 2 Toepassingsbereik

  1. 1.

   De gemeente Westvoorne heeft een gemeenterekening Blijverslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Blijverslening kan worden toegekend. De gemeenterekening Blijverslening is ondergebracht bij SVn.

  2. 2.

   Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  3. a.

   Soort lening

  4. ·

   Voor een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt : de lening wordt concumptief verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500,-- en maximaal € 10.000,-- is.

  5. ·

   Voor een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt : de lening wordt hypothecair verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 10.001,-- en maximaal € 50.000,-- is.

  6. b.

   Doelgroep Blijverslening die consumptief wordt verstrekt

  7. ·

   Eigenaren-bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist.

  8. ·

   Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken.

  9. c.

   Markt-/woning en prijssegment

  10. ·

   Voor het treffen van maatregelen in bestaande woningen in de gemeente Westvoorne.

  11. ·

   < De maximale WOZ-waarde van de woning bedraagt € 350.000,--.

  12. 3.

   De aanvrager moet de woning waarvoor een Blijverslening wordt verstrekt zelf bewonen.

  Artikel 3 Maatregelen

  1. 1.

   Tot de maatregelen worden gerekend:

  2. a.

   maatregelen om de eigen woning van aanvrager levensloopbestendig te maken. Tot die maatregelen worden aanpassingen aan woningen gerekend die voldoen aan de betreffende basiseisen in het Handboek Woonkeur, Basispakket deel C en D of Pluspakket Zorg en die voldoen aan de WMO-toets voor indeling, maatvoering en Wmo-beleid;

  3. b.

   bouwkundige aanpassingen zoals opgesomd en omschreven op de lijst van maatregelen, die als bijlage 1 is bijgevoegd bij deze verordening.

  4. 2.

   Burgemeester en wethouders kunnen de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden of inkorten.

  Artikel 4 Beleidsdoelen

  Het college besluit aanvrager een Blijverslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

  1. a.

   mensen langer zelfstandig thuis laten wonen;

  2. b.

   bijdragen aan de toename van de woningvoorraad levensloopbestendige woningen.

  Artikel 5 Budget

  1. 1.

   De raad van de gemeente Westvoorne stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Blijversleningen.

  2. 2.

   Blijversleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

  3. 3.

   Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

  Artikel 6 Bevoegdheid college

  Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Blijverslening toe te wijzen.

  Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

  1. 1.

   Een aanvraag voor een Blijverslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

   1. a.

    De te treffen maatregelen.

   2. b.

    Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

   3. c.

    Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

  2. 2.

   Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

  3. 3.

   Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

  4. 4.

   Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

  5. 5.

   Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

  6. 6.

   Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

  7. 7.

   Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

  Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Blijverslening in, indien:

  1. a.

   Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

  2. b.

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

  3. c.

   De Blijverslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

  4. d.

   De te treffen maatregelen minder bedragen dan € 2.500,-.

  5. e.

   SVn een negatieve krediettoets uitbrengt.

  6. f.

   De aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de maatregelen.

  Artikel 9 Krediettoets, verstrekken en beheer Blijverslening

  1. 1.

   De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Blijverslening onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

  2. 2.

   Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is.

  3. 3.

   SVn verstrekt en beheert een toegewezen Blijverslening.

  Artikel 10 Voorwaarden SVn

  Op een Blijverslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties Blijverslening’, ‘Procedures Blijverslening’, ‘Uitvoeringsregels Blijverslening’ en ‘Toelichting op een Blijverslening’, zoals die op het moment van offreren zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Westvoorne en SVn, danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

  Artikel 11 Kenmerken Blijverslening

  Zie bijlage 2.

  Artikel 12 Bouwkrediet

  1. 1.

   De Blijverslening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld. Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de hypotheekakte of het ondertekenen van de onderhandse akte.

  2. 2.

   Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier, bij uw gemeente (of daartoe aangestelde instantie) in. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

  Artikel 13 Nadere regels

  Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

  Artikel 14 Hardheidsclausule

  1. 1.

   Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

  2. 2.

   Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en/of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en/of de Gedragscode consumptief krediet.

  Artikel 15 Inwerkingtreding

  1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

  Artikel 16 Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Blijverslening Westvoorne 2017”.

  Aldus vastgesteld te Rockanje op 24 januari 2016

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen