Verordening Adviesraad Sport en Accommodaties 2008

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad Sport en Accommodaties 2008
CiteertitelVerordening Adviesraad Sport en Accommodaties 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpVerordening Adviesraad Sport en Accommodaties 2008

Opmerkingen m.b.t. de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
23-04-2008 n.v.t. Onbekend 22-04-2008 Westvoornse Courant 025

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2008.

Volgnr. 025.

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2008,

B E S L U I T:

 1. a.

  de in november 2001 vastgestelde Verordening Adviesraad Sport en Accommodaties in te trekken

 2. b.

  de volgende Verordening Adviesraad Sport en Accommodaties 2008 vast te stellen

Hoofdstuk 1

Artikel 1

De Adviesraad heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders, gevraagd en on­gevraagd, te adviseren over het gemeentelijk sportbeleid en het gemeentelijk beleid met be­trekking tot accommodaties voor sport, cultuur en sociaal-culturele activiteiten.

Hoofdstuk 2.  

Artikel 2

 • 1.

  Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders of wanneer de Adviesraad dat wenselijk acht, brengt zij schriftelijk advies uit met betrekking tot alle zaken en onder­werpen die met de in artikel 1 omschreven taak van de Adviesraad in verband staan.

 • 2.

  Ter invulling van de in het eerste lid omschreven bevoegdheid pleegt de Adviesraad ten­minste één maal per jaar overleg met zowel de in de gemeente Westvoorne gevestigde sportverenigingen als met de in de gemeente Westvoorne gevestigde verenigingen en instellingen die gebruik maken van accommodaties voor culturele en sociaal-culturele ac­tiviteiten.

 • 3.

  Ter realisering van de in dit artikel genoemde activiteiten van de Adviesraad wordt jaar­lijks op de gemeentebegroting een bedrag geraamd.

 • Hoofdstuk 3

  Artikel 3

 • 1.

  De Adviesraad bestaat uit:

  1. a.

   drie leden, zijnde vertegenwoordiger van de sportverenigingen in de Gemeente Westvoorne;

  2. b.

   drie leden, zijnde vertegenwoordiger van de verenigingen en instellingen die gebruik maken van accommodaties voor culturele en sociaal-culturele activiteiten in de Ge­meente Westvoorne;

  3. c.

   een voorzitter.

 • 2.

  Benoeming van de leden:

  1. a.

   Voor de onder 1a en 1b bedoelde en te benoemen leden worden één of meer kandi­daten gesteld door respectievelijk de sportverenigingen en de verenigingen en instel­lingen die gebruik maken van accommodaties voor culturele en sociaal-culturele acti­viteiten.

  2. b.

   Indien het aantal kandidaten voor 1a en 1b groter in aantal is dan de beschikbare plaatsen, wordt de voorkeur voor de benoeming aangegeven met meerderheid van stemmen van respectievelijk de sportverenigingen en de verenigingen en instellingen die gebruik maken van accommodaties voor culturele en sociaal-culturele activiteiten

 • 3.

  Voor de voorzitter wordt een kandidaat, niet zijnde vertegenwoordiger van de sportvere­nigingen en de verenigingen en instellingen die gebruik maken van accommodaties voor culturele en sociaal-culturele activiteiten, gesteld door de onder 1a. en 1b. bedoelde le­den.

 • 4.

  De leden en de voorzitter van de Adviesraad worden benoemd en ontslagen door de raad op voordracht van burgemeester en wethouders.

 • 5.

  De Adviesraad benoemt uit haar midden een vice-voorzitter en geeft daarvan kennis aan burgemeester en wethouders.

 • 6.

  De Adviesraad wordt bijgestaan door een notulist/secretaris, niet zijnde adviseur, aan te wijzen door burgemeester en wethouders. Op verzoek van de Adviesraad kan een advi­seur de vergadering van de Adviesraad bijwonen.

 • Artikel 4

 • 1.

  De zittingsperiode van de Adviesraad valt samen met de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Na afloop van de zittingsperiode treden de leden af.

 • 3.

  Minimaal 1 en maximaal 2 aftredende leden, vanuit zowel de onder 3a als 3b bedoelde leden, zijn terstond herkiesbaar voor maximaal 1 zittingsperiode.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de Adviesraad kan te allen tijde op eigen verzoek worden beëin­digd. Dit verzoek wordt schriftelijk bij burgemeester en wethouders ingediend. Het lid dat ontslag heeft gevraagd houdt zitting totdat zijn opvolger is benoemd.

 • 5.

  Het lid dat ter vervulling van een anders dan door periodiek aftreden opengevallen plaats is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats het is benoemd, zou zijn afgetreden.

 • 6.

  Het lidmaatschap van de Adviesraad eindigt tevens, wanneer een lid de functie of hoeda­nigheid uit hoofde waarvan het is benoemd niet meer bekleedt of bezit.

 • 7.

  Leden van de Adviesraad zijn maximaal 2 achtereenvolgende perioden benoembaar.

 • Artikel 5

 • 1.

  De Adviesraad komt bijeen:

  1. a.

   zo vaak als dit wenselijk is;

  2. b.

   indien de voorzitter of tenminste drie van de leden hiertoe de noodzaak aanwezig achten.

 • 2.

  De oproeping zal minimaal 2 weken voor de vergadering op de ‘Gemeentepagina West­voorne’ in de Westvoornse courant en op de gemeentelijke website gepubliceerd wor­den.

 • 3.

  De vergadering wordt niet gehouden indien blijkt dat niet meer dan de helft van het aan­tal zitting hebben leden is opgekomen.

 • Artikel 6

 • 1.

  De Adviesraad vergadert in het openbaar.

 • 2.

  In de vergadering kan gebruik gemaakt worden van het spreekrecht:

  1. a.

   De voorzitter stelt toehoorders bij een openbare vergadering van de Adviesraad op hun verzoek in de gelegenheid het woord te voeren tijdens de vergadering.

  2. b.

   Een verzoek hiervoor dient voor het begin van de vergadering, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling door tussenkomst van de secretaris bij de voorzitter te worden ingediend, onder vermelding van het punt of de punten waarover men het woord wil voeren.

  3. c.

   Onmiddellijk na de opening van een vergadering stelt de voorzitter degene die daar voor een verzoek heeft ingediend in de gelegenheid het woord te voeren over niet op de agenda staande, maar wel op het terrein van de Adviesraad Sport en Accommo­daties liggende punten.

  4. d.

   Bij de behandeling van ieder agendapunt stelt de voorzitter degene die daarvoor een verzoek heeft ingediend, in de gelegenheid het woord te voeren over het aan de orde zijnde agendapunt, voordat de leden en de voorzitter daarover in eerste termijn het woord voeren. Dit geldt niet voor de rondvraag.

  5. e.

   Voor de toehoorder die in de gelegenheid wordt gesteld het woord te voeren geldt een spreektijd van maximaal 5 minuten per agendapunt.

  6. f.

   Per agendapunt kan de voorzitter bepalen dat de totale spreektijd van degenen die in de gelegenheid worden gesteld het woord te voeren, maximaal 15 minuten bedraagt.

  7. g.

   De voorzitter kan toehoorders die de hun toegemeten spreektijd overschrijden of die zich op onbehoorlijke of beledigende wijze uitdrukken het woord ontnemen.

 • 3.

  Een vergadering wordt besloten wanneer de Adviesraad dit nodig acht.

 • 4.

  De Adviesraad besluit bij meerderheid van stemmen.

 • 5.

  Indien over het uitbrengen van enig advies de stemmen staken, wordt het onderwerp in de eerstkomende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien tijdens de tweede behandeling de stemmen opnieuw staken, dan geeft de stem van de voorzitter de door­slag.

 • Artikel 7

 • 1.

  De concept notulen van de vergadering van de Adviesraad worden toegezonden aan burgemeester en wethouders. Het college brengt de notulen ter kennis van de commis­sie WOW. De concept notulen zullen binnen 2 weken ter kennisneming aan de vereni­gingen verstuurd worden en gepubliceerd worden op de gemeentelijke website.

 • 2.

  Adviezen van de Adviesraad worden schriftelijk uitgebracht, ondertekend door voorzitter en secretaris. De adviezen worden, tegelijk met de concept notulen, ter kennisneming, aan de verenigingen gezonden.

 • 3.

  De minderheid van de Adviesraad is bevoegd te verlangen dat van haar standpunt in het advies melding wordt gemaakt.

 • Artikel 8

  Burgemeester en wethouders kunnen omtrent de inhoud van stukken die aan de Adviesraad worden overlegd of ter inzage worden verstrekt, geheimhouding opleggen.

  Hoofdstuk 4

  Artikel 9

 • 1.

  Voor het bijwonen van de vergaderingen ontvangen de leden van de Adviesraad een ver­goeding overeenkomstig het bepaalde in de “Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden”.

 • 2.

  Deze vergoeding wordt tevens toegekend aan de in artikel 3.6 genoemde notulist/secre­taris en adviseur.

 • Artikel 10

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar vast­stelling.

  Artikel 11

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Adviesraad Sport en Accommo­daties 2008”.

  Sluiting

  Aldus besloten in de openbare vergadering

  van 22 april 2008.

  De raad voornoemd,

  de secretaris, de voorzitter,

   

  Raad in beeld

  U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

  U kunt vergaderingen raadplegen.

  Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

  Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

  Representatie BenW

  Representatielijst college

  Organisatie
  U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen