Tarievenverordening accommodaties 2017

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingTarievenverordening accommodaties 2017
CiteertitelTarievenverordening accommodaties 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2017 n.v.t. Onbekend 20-12-2016 GVOP/Weekblad Westvoorne 143564/143644

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2016

Nr. 143564/143644

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2016

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van de tarieven voor het gebruik van MFC De Meander, sportcomplex Zwartelaan, sportcomplex Drenkeling, sportcomplex 2e Slag, Verenigingsgebouw De Remise, Dwarsweg 21 Rockanje, Cultureel centrum De Man, sport- en cultureel centrum de Merel.

(Tarievenverordening accommodaties 2017).

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 1. 1.

  Accommodaties

  1. a.

   Sportcentrum De Meander De accommodatie aan de Vlinderslag 1,3,5 te Oostvoorne omvattende een sporthal, een oefenruimte en een overdekt zwembad.

  2. b.

   Sportcomplex Zwartelaan De veldsportaccommodatie aan de Zwartelaan te Oostvoorne omvattende 2 wedstrijdvoetbalvelden, 1 kunstgrasveld, een oefenhoek en een opstal.

  3. c.

   Sportcomplex Drenkeling De veldsportaccommodatie aan de Korteweg te Rockanje omvattende 2 wed- strijdvoetbalvelden, 1 kunstgrasveld, 1 wetraveld, een oefenveld en een op- stal.

  4. d.

   Sportcomplex 2e Slag De veldsportaccommodatie aan de 2e Slag te Rockanje omvattende 2 kunst- grashockeyvelden en een grasoefenstrook.

  5. e.

   Verenigingsgebouw De Remise De accommodatie aan de Pinnepot 9 te Oostvoorne, omvattende 1 werkplaats, opslagruimten en ruimten voor cursussen en verenigingsactiviteiten.

  6. f.

   Cultureel centrum De Man De accommodatie aan de Burg Letteweg 30 te Oostvoorne

  7. g.

   Dwarsweg 21 Rockanje De accommodatie aan de Dwarsweg 21 te Rockanje.

  8. h.

   Sport- en cultureel centrum De Merel De accommodatie aan de Dwarsweg 23 te Rockanje waarin ondergebracht een sportzaal en ruimten voor verenigingsgebruik en voor amateuristische kunstbeoefening.

 2. 2.

  Wijze van gebruik

  1. a.

   Zwemabonnement deelname aan zwemles, aqua-varia activiteiten of therapeutisch zwem- men welke per kalendermaand in rekening wordt gebracht; bij de eerste aan melding is hiervoor inschrijfgeld verschuldigd

  2. b.

   losse les éénmalige deelname aan zwemles, aquavaria activiteiten of therapeutisch zwemmen

  3. c.

   toegangsbewijs zwembad bewijs van betaling voor het eenmalig deelnemen aan de op het toegangsbe- wijs vermelde activiteit

  4. d.

   10-badenkaart bewijs van betaling voor tien maal deelnemen aan de op het toegangsbewijs vermelde activiteit

  5. e.

   diplomazwemmen éénmalige deelname aan een examen als afsluiting van de deelname aan het leszwemmen

  6. f.

   per uur éénmalige huur van een ruimte voor een aangesloten periode van 60 minuten

  7. g.

   per uur per maand huur van een ruimte voor een aangesloten periode van 60 minuten gedurende één kalendermaand

  8. h.

   per uur per jaar huur van een ruimte voor een aangesloten periode van 60 minuten gedurende de periode van 1 augustus van enig jaar tot en met 31 juli van het daarop vol- gende jaar

  9. i.

   per dagdeel huur van een ruimte voor een ochtend (08.00-13.00 uur), middag (13.00- 18.00 uur) of avond (18.00-23.00 uur) of een deel daarvan

  10. j.

   per seizoen huur van een ruimte of een (deel van een) accommodatie voor de periode be- ginnend op 1 augustus van een kalenderjaar en eindigend op 31 juli van het daarop volgende kalenderjaar gedurende tenminste 42 weken

  11. k.

   per kalenderjaar huur van een ruimte of een (deel van een) accommodatie voor de periode van 1 januari tot en met 31 december

Artikel 2. Wijze van betaling

 1. 1.

  Losse lessen, toegangsbewijzen zwembad, tien badenkaarten, gebruik per uur en gebruik per dagdeel zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

 2. 2.

  Betaling van zwemgelden, van welke vorm dan ook, dienen vooraf, door middel van Ideal of automatische incasso plaats te vinden. Wanneer vooraf geen betaling heeft plaatsgevonden mag niet worden deelgenomen aan de lessen.

 3. 3.

  Gebruik per uur per jaar, per seizoen en per kalenderjaar dient te worden voldaan in maximaal 4 termijnen waarvan de vervaldata zijn vermeld op de nota.

Artikel 3. Invordering

 1. 1.

  Bij het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting wordt éénmalig een herinnering gezonden.

 2. 2.

  Indien niet wordt voldaan aan de in de herinnering genoemde betalingstermijn wordt éénmalig een aanmaning verzonden.

 3. 3.

  Indien niet wordt voldaan aan de in de aanmaning genoemde betalingstermijn wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. Alle kosten verbonden aan aanmaning en invordering door een incassobureau worden aan de nalatige partij in rekening gebracht.

Artikel 4. Tarieven

 1. 1.

  De tarieven zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 2. 2.

  Jaarlijks bij de vaststelling van de begroting leggen burgemeester en wethouders een aan de wenselijk geachte ontwikkelingen aangepaste tarieventabel ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

 3. 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor bijzondere evenementen of gebeurtenis- sen een afwijkend tarief vaststellen.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.

  De Tarievenverordening accommodaties 2016 van 15 december 2015 wordt ingetrok- ken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang, met dien ver- stande dat hij vrij van toepassing blijft voor de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 2. 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de be- kendmaking.

 3. 3.

  In afwachting in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde blijft, indien de da- tum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 4. 4.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

 5. 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Tarievenverordening accommodaties 2017.

Sluiting

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 20 december 2016

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Bijlage Tarieventabel 2017 behorende bij de Tarievenverordening accommodaties 2017

Verhuur ten behoeve van sport is exclusief 6 % BTW

Op verhuur ten behoeve van culturele activiteiten is geen BTW van toepassing

1.Sportcentrum De Meander

1.1.Sporthal

1.1.1.per uur maandag t/m vrijdag(1 zaaldeel)

14,70

1.1.2.per uur zaterdag en zondag (1 zaaldeel)

20,05

1.1.3.per uur maandag t/m vrijdag (hele hal)

45,25

1.1.4.per uur zaterdag en zondag (hele hal)

49,30

1.1.5.per uur per jaar lichamelijke oefening

2.264,80

1.2.Oefenruimte

1.2.1.Ochtend (dagdeel 8.00 – 13.00 uur)

67,50

1.2.2.Ochtend (per uur)

20,30

1.2.3.Ochtend (dagdeel seizoen 1 september t/m 1 juli)

47,15

1.2.4.Middag (dagdeel)

67,50

1.2.5.Middag (per uur)

20,30

1.2.6.Middag (dagdeel seizoen 1 september t/m 1 juli)

47,15

1.2.7.Avond (dagdeel)

99,85

1.2.8.Avond (per uur)

30,45

1.2.9.Avond (dagdeel seizoen 1 september t/m 1 juli)

62,55

1.2.10.Per dag

123,65

1.2.11.Per dag seizoen (1 september t/m 1 juli)

85,60

1.3.Instructieruimte

1.3.1.Per dagdeel

26,85

1.3.2.Per uur

7,65

1.4.Zwembad

1.4.1.toegangsbewijzen zwembad

1.4.1.1.toegangsbewijs vrijzwemmen kinderen tot 16 jaar

2,83

1.4.1.2.toegangsbewijs vrijzwemmen volwassenen (maandag t/m vrijdag)

3,30

1.4.1.3.toegangsbewijs baby/peuter zwemmen

3,54

1.4.1.4.toegangsbewijs vrijzwemmen personen 55 jaar en ouder (alleen op dinsdag ochtend)

2,83

1.4.1.5.toegangsbewijs aqua gym senioren (alleen op dins- dag ochtend)

3,30

1.4.1.6.toegangsbewijs gezins-zwemmen kinderen tot 16 jaar

2,83

1.4.1.7.toegangsbewijs gezins-zwemmen volwassen(zondag)

3,54

1.4.2.10 badenkaarten

1.4.2.1.10-badenkaart vrijzwemmen kinderen tot 16 jaar

25,47

1.4.2.2.10-badenkaart vrijzwemmen volwassenen (maandag t/m vrijdag)

30,19

1.4.2.3.10-badenkaart baby/peuter zwemmen

31,84

1.4.2.4.10-badenkaart vrijzwemmen 55 jaar en ouder (alleen op dinsdag ochtend)

25,47

1.4.2.5.10-badenkaart aqua gym (alleen op dinsdag ochtend)

29,72

1.4.2.6.10-badenkaart gezins-zwemmen kinderen tot 16 jaar

25,47

1.4.2.7.10-badenkaart gezins-zwemmen volwassenen (zondag)

31,84

1.4.3.zwemabonnementen leszwemmen

1.4.3.1.A diploma per maand

38,30

1.4.3.2.B diploma per maand

38,30

1.4.3.3.C diploma per maand

33,54

1.4.3.4.Alle diploma’s afzwemmen (per keer)

18,96

1.4.3.5.Zwemvaardigheid per maand

22,83

1.4.3.6.Snorkelen per maand

22,83

1.4.3.7.Survival per maand

22,83

1.4.3.8.Seal duiken kinderen

217,55

1.4.3.9.Masterseal duiken

185,71

1.4.3.10.Inschrijfgeld

15,38

1.4.3.11.Privé zwemles per les

38,30

1.4.3.12.Privé zwemles per les 2 kinderen samen

57,45

1.4.4.zwemabonnementen aqua-fit

1.4.4.1.Therapeutisch zwemmen per maand

33,54

1.4.4.2.Aquavaria/joggen per maand

20,67

1.4.4.3.Aquafietsen per maand

33,54

1.4.4.4.Fitkids

20,90

1.4.4.5.Inschrijfgeld

15,38

1.4.4.9.Zwemmen naar gezond gewicht volwassenen € 25,85

1.4.4.10. Trimzwemmen € 20,57

1.4.5.losse lessen

1.4.5.1. Zwemles A en B diploma per les (alleen als extra

les)

1.4.5.2. Zwemles C diploma per les (alleen als extra les)

€ €

10,52

9,06

1.4.5.1.Aquavaria/joggen per les (instroming in de loop van de maand)

7,03

1.4.5.2.Therapeutisch zwemmen per les (instroming in de loop van de maand)

9,95

1.4.5.3.Zwangerschapszwemmen per les

6,04

1.4.5.4.Losse les Zwemvaardigheid en Snorkelen (instroming in de loop van de maand)

8,02

1.4.5.5. Trimzwemmen (instroming in de loop van de maand) € 5,66

1.4.5.6 Zwemles volwassenen A en B diploma per les (instroming

in de loop van de maand) € 10,38

1.4.5.7 Zwemles volwassenen C diploma per les (instroming in de

loop van de maand € 8,96

1.4.6.Pakketten (per maand)

1.4.6.1.Pakket A (therapeutisch zwemmen/ aquafietsen en zwemmen naar gezond gewicht)

47,88

1.4.6.2.Pakket B (3 keer therapeutisch zwemmen)

62,22

1.4.6.3.Pakket C (1 keer aquavaria/joggen en 1 keer aquafietsen)

40,19

1.4.6.4.Pakket D (vrijzwemmen, 1x aquavaria/joggen en zwemmen naar gezond gewicht)

43,11

1.4.6.5.Pakket E (onbeperkt aquavaria/joggen en onbeperkt vrijzwemmen) Niet geldig op zondag

43,11

1.4.6.6.Pakket F (2 keer aquavaria/joggen)

33,54

1.4.6.7.Pakket G (2 keer therapeutisch zwemmen of 2x aqua fietsen)

45,99

1.4.6.8.Pakket H (2 keer aquavaria/joggen en 1x aqua fietsen)

55,57

1.4.6.9.Pakket I (2 keer trimzwemmen)

33,68

1.4.7.verhuur zwembad verenigingen

1.4.7.1.per uur per jaar zwembad vereniging

3807,64

1.4.7.2.per uur inclusief toezicht

120,42

1.4.7.3.per uur exclusief toezicht

97,64

1.4.8.verhuur zwembad overig

1.4.8.1.per uur per jaar

4862,88

1.4.8.2.per uur inclusief toezicht

150,52

1.4.8.3.per uur exclusief toezicht

122,03

1.4.9.Schoolzwemmen

1.4.9.1.per uur per jaar

4328,11

1.4.9.2.per uur inclusief toezicht

117,92

2.Sportcomplex Zwartelaan per jaar

17.658,00

3.Sportcomplex Drenkeling per jaar

16.433,00

4.Sportcomplex 2e Slag per jaar

12.806,00

5.Verenigingsgebouw De Remise

5.1.St. Hobbywerkplaats per jaar

3.406,00

5.2.Voornse Modelspoor Vereniging per jaar

1.913,00

5.3.VU per jaar

1.777,00

5.4.St. Cultevo per jaar

2.779,00

5.5.Vogelvereniging De Siervogel per jaar

78,00

6.Cultureel Centrum De Man

6.1.gebruik < 20 keer per jaar

6.1.1.Burchtzaal (dagdeel)

144,70

6.1.2.Burchtzaal (per uur)

40,60

6.1.3.Polderzaal (dagdeel)

78,35

6.1.4.Polderzaal (per uur)

25,40

6.1.5.Duinzaal (dagdeel)

34,85

6.1.6.Duinzaal (per uur)

15,25

6.1.7.Strandzaal (dagdeel)

30,50

6.1.8.Strandzaal (per uur)

13,75

6.2.gebruik > 20 keer per jaar

6.2.1.Burchtzaal (dagdeel)

81,15

6.2.2.Burchtzaal (per uur)

25,40

6.2.3.Polderzaal (dagdeel)

52,25

6.2.4.Polderzaal (per uur)

17,80

6.2.5.Duinzaal (dagdeel)

28,25

6.2.6.Duinzaal (per uur)

12,70

6.2.7.Strandzaal (dagdeel)

24,70

6.2.8.Strandzaal (per uur)

13,70

7.Sport en cultureel centrum De Merel

7.1 Sportzaal

7.1.1.Sportzaal per uur

27,10

7.1.2.Lichamelijke oefening per uur per jaar

3.122,25

7.2.Culturele zalen

7.2.1.Zaal 1 (dagdeel)

36,65

7.2.2.Zaal 1 (per uur)

12,70

7.2.3.Zaal 2 (dagdeel)

29,00

7.2.4.Zaal 2 (per uur)

10,15

7.2.5.Zaal 3 (dagdeel)

22,15

7.2.6.Zaal 3 (per uur)

8,30

7.2.7.Combi zaal 1-2 (dagdeel)

54,55

7.2.8.Combi zaal 1-2 (per uur)

17,80

7.2.9.Combi zaal 2-3-4 (dagdeel)

43,45

7.2.10.Combi zaal 2-3-4 (per uur)

15,25

7.2.11.Combi zaal 1-2-3-4 (dagdeel)

90,40

7.2.12.Combi zaal 1-2-3-4 (per uur)

25,40

 1. 8.

  Dwarsweg 21 (voormalige bibliotheek)

 2. 8.

  1 Zaal (dagdeel) € 59,40

 3. 8.

  2 Zaal (per uur) € 16,70

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 20 december 2016

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen