Intern klachtrecht Westvoorne 2002

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingIntern klachtrecht Westvoorne 2002
CiteertitelVerordening intern klachtrecht Westvoorne 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbehandeling klaagschriften conform intern klachtrecht

Opmerkingen m.b.t. de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht Titel 9.1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2000 n.v.t. Nieuwe regeling 18-12-2001 Westvoornse Courant 141b

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2001

Volgnr. 141b.

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2001;

gelet op de instemming van de Ondernemingsraad d.d. 12 december 2001;

gelet op Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet.

B E S L U I T:

Vast te stellen de volgende verordening “Intern klachtrecht Westvoorne 2002”

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. klager: degene die een mondelinge of schriftelijke klacht indient;

 2. klacht: een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens klager of een ander heeft gedragen;

 3. klaagschrift: een schriftelijk ingediende klacht;

 4. het bestuursorgaan: de gemeenteraad, (een lid van) het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester (tenzij handelend in zijn/haar hoedanigheid van hoofd van de politie);

 5. Gemeentelijke ombudsman: de ombudsman die is aangesteld op grond van de Verordening Gemeentelijke ombudsman Westvoorne.

 6. klachtencoördinator: de functionaris als bedoeld in art. 7.

 7. gedraging: het in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of rechtspersoon handelen of nalaten te handelen door:

 8. een bestuursorgaan;

 9. een ambtenaar of een daarmee op grond van diens werkzaamheden gelijk te stellen persoon in de uitoefening van zijn functie.

Hoofdstuk II. Behandeling van de klachten

Artikel 2. Algemene bepaling

 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan.

 2. Een gedraging van een ambtenaar, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan.

 3. Een gedraging van een ambtenaar, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan.

 4. Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van een bestuursorgaan kan geen beroep worden ingesteld

Hoofdstuk III. Registratie

Artikel 15. Registratie

De klachtencoördinator brengt jaarlijks een rapportage uit, inhoudende een overzicht van de in het voorgaande jaar geregistreerde klaagschriften. Deze rapportage wordt zo nodig voorzien van beleidsmatige aanbevelingen.

Hoofdstuk IV. Slotbepaling

Artikel 16

 • Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

 • Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening intern klachtrecht Westvoorne 2002”.

 • Sluiting

  Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 2001.

  Raad in beeld

  U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

  U kunt vergaderingen raadplegen.

  Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

  Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

  Representatie BenW

  Representatielijst college

  Organisatie
  U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen