: Handhavingsverordening IOAW en IOAZ

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regeling: Handhavingsverordening IOAW en IOAZ
CiteertitelHandhavingsverordening IOAW/IOAZ 201
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerp
Eigen onderwerpHandhavingsverordening IOAW/IOAZ 201

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 35 van de IOAW en IOAZ

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-11-2010 n.v.t. Onbekend 26-10-2010 Westvoornse Courant Onbekend

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2010.

Volgnr.

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2010

gelet op zowel artikel 35 van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers als artikel 35 van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ;

B E S L U IT:

vast te stellen: Handhavingsverordening IOAW en IOAZ.

Hoofdstuk 1:. Algemene bepalingen

Artikel 1

Begrippen

 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  1. de wet: Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers(IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

  2. de belanghebbende: de persoon die een uitkering ontvangt of heeft ontvangen; indien het een gehuwde betreft, wordt onder de belanghebbende elk van de echtgenoten verstaan:

  3. benadelingsbedrag: het brutobedrag van de verstrekte uitkering die ten onrechte ten laste van de gemeente is gekomen;

  4. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne;

  5. bestandsvergelijking: het vergelijken van bestanden van publiekrechtelijke organisaties;

  6. samenloopsignaal: een signaal van het Inlichtingenbureau wanneer cliƫnt over meerdere inkomensbronnen beschikt;

  7. sociaal rechercheur: een ambtenaar met bijzondere opsporingsbevoegdheden, belast met het voorkomen en bestrijden van fraude en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke uitkeringen ingevolgde de WWB, WIJ, IOAW en IOAZ.

 2. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Suwi) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Artikel 2

Taak van het college

 1. Het college stelt een beleidsplan Hoogwaardig Handhaven vast, waarin, binnen de kaders van deze verordening, beleid wordt geformuleerd ten aanzien van preventie, controle en opsporing en de gevolgen van fraude.

 2. Het college stelt een beleidsplan Debiteurenbeleid vast, waarin, binnen de kaders van deze verordening, beleid wordt geformuleerd ten aanzien van terugvordering, invordering en kwijtschelding.

 3. Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

Hoofdstuk 2:. Preventie

Artikel 3

Voorlichting en optimaliseren dienstverlening

Het college tracht fraude te voorkomen door een optimale dienstverlening te bewerkstelligen en door de belanghebbende vroegtijdig te informeren over zijn rechten en plichten en de gevolgen van fraude.

Hoofdstuk 3:. Controle en opsporing

Artikel 4

Controle

 1. Het college verricht onderzoek naar de recht- en doelmatigheid van de uitkering, alsmede de reden van beƫindiging van de uitkering, neemt op basis daarvan besluiten tot de rechtmatigheid van de uitkering en de wederzijds tussen het college en de belanghebbende resterende verplichtingen en de afhandeling daarvan.

 2. Het college verifieert en valideert de door de belanghebbende verstrekte gegevens.

 3. Het college voert periodiek bestandsvergelijkingen uit en onderzoekt daaruit voortkomende samenloopsignalen.

Artikel 5

Opsporing

Het college kan bij het verrichten van onderzoek een sociaal rechercheur inschakelen.

Hoofdstuk 4:. Gevolgen van fraude

Artikel 6

Verlaging van de bijstandsuitkering

Het college verlaagt de uitkering met toepassing van de Maatregelenverordening IOAW/IOAZ.

Artikel 7

Aangifte bij Openbaar Ministerie

Het college doet aangifte bij het Openbaar Ministerie in die zaken, waarin gelet op de richtlijnen van het OM strafrechtelijk optreden aangewezen is.

Hoofdstuk 5:. Slotbepalingen

Artikel 8

Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 1. In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 2. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 9

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Handhavingsverordening IOAW en IOAZ.

Artikel 10

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 november 2010.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 26/28 oktober 2010.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Algemene toelichting

Met deze verordening wordt invulling gegeven aan de in het nieuwe artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en het nieuwe artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) gegeven opdracht om regels te stellen met betrekking tot het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van deze wetten.

Het behoort tot de gemeentelijke beleidsvrijheid om daarin eigen beleidskeuzes te maken.

Artikelgewijze toelichting

Niet van toepassing, de artikelen behoeven geen nadere toelichting.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen