Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur.

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur.
CiteertitelBesluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3, tweede lid, van de Parkeerverordening Westvoorne 2017 en artikel 2 lid b van de Verordening Parkeerbelastingen Westvoorne 2017, 1e herziening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-03-2017 n.v.t. September is hoogseizoen tarief i.p.v. laag tarief. 07-03-2017 Weekblad Westvoorne en GVOP Onbekend

Tekst van de regeling

Artikel

Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne;

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Westvoorne 2017 en de artikelen 10 en 11 tweede lid van de Verordening Parkeerbelastingen Westvoorne 2017, 1e herziening;

Besluit:

Artikel 1. Plaatsen betaald- en vergunninghoudersparkeren

 1. 1.

  Als plaatsen waar tegen betaling van parkeerbelasting, zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening Parkeerbelastingen Westvoorne 2017, 1e herziening, mag worden geparkeerd worden aangewezen: alle openbaar toegankelijke parkeerplaatsen, parkeerterreinen en rijbanen op de 1e en 2e Slag.

 2. 2.

  Als plaatsen welke bestemd zijn voor het parkeren voor vergunninghouders als bedoeld in artikel 2 lid b van de Verordening Parkeerbelastingen Westvoorne 2017, 1e herziening, worden aangewezen alle parkeerplaatsen, parkeerterreinen en rijbanen op de 1e en 2e Slag.

 3. 3.

  Als plaatsen waarop uitsluitend met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd, worden aangewezen alle parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de Schepenenweg in Oostvoorne naast huisnummer 55 en alle parkeerplaatsen op het parkeerterreinen aan de Dorpsweg in Rockanje tussen de huisnummer 17 en 19.

 4. 4.

  Op de plaatsen, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, zijn de overzichtskaarten van de parkeerlocaties, die als bijlage 1 bij dit besluit is toegevoegd, van toepassing.

Artikel 2. Tijdstippen betaald parkeren

1.De betaalplicht op alle in artikel 1 lid 1 en 2 aangeduide plaatsen geldt op de volgende tijdstippen:

Het laag tarief wordt in de volgende maanden en tijdens de volgende tijdstippen gehanteerd:

 1. ·

  Gehele maand april 10.00 uur tot 18.00 uur;

 2. ·

  Gehele maand mei 10.00 uur tot 18.00 uur;

 3. ·

  Gehele maand juni 10.00 uur tot 18.00 uur;

 4. ·

  Gehele maand oktober 10.00 uur tot 18.00 uur.

Het hoog tarief wordt in de volgende maanden en tijdens de volgende tijdstippen gehanteerd:

 1. ·

  Gehele maand juli 10.00 uur tot 18.00 uur;

 2. ·

  Gehele maand augustus 10.00 uur tot 18.00 uur.

 3. ·

  Gehele maand september 10.00 uur tot 18.00 uur.

  1. 2.

   Er geldt geen ontheffing van de betalingsplicht op zon- en feestdagen.

  2. 3.

   Organisatoren van evenementen die gebruik maken van de parkeerlocaties kunnen een ontheffing van de betaalplicht aanvragen.

Artikel 3. Aangifte bij parkeerapparatuur; betaling met parkeervergunning

 1. 1.

  Indien wordt geparkeerd bij parkeerapparatuur waarbij een betalingsbewijs wordt verstrekt, is de aangifte pas voltooid nadat de belastingplichtige het betalingsbewijs op de juiste wijze zichtbaar en leesbaar op het dashboard van het geparkeerde voertuig heeft gelegd, dan wel op andere wijze zichtbaar en leesbaar in of op het voertuig heeft aangebracht bij het ontbreken van een dashboard.

 2. 2.

  Indien wordt geparkeerd met een geldige parkeervergunning, is de aangifte pas voltooid indien deze parkeervergunning vanaf de buitenzijde van het voertuig leesbaar is.

 3. 3.

  In afwijking van het bepaalde onder 1 kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur ook plaatsvinden door het inloggen via een telefoon op een centrale computer. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan zijn of haar provider. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van zijn of haar telecomprovider en belparkeerprovider in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven op de wijze zoals bepaald in het eerste lid.

Artikel 4. Tijdstippen vergunninghouderparkeren

 1. 1.

  Op parkeerplaatsen aangeduid met een bord E9 of gelegen binnen een zone E9 (zie bijlage ‘locaties E9 – vergunningen’ gelden de volgende tijden van parkeerregulering:

  1. ·

   In Oostvoorne, op het parkeerterrein aan de Schepenerweg, van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur;

  2. ·

   In Rockanje, op het parkeerterrein aan de Dorpsweg, van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur.

Artikel 5. Slotbepalingen

 1. 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2017.

 2. 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit betaald parkeren 2017, 1e herziening.

Rockanje, 7 maart 2017

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Westvoorne,

Rob Beek Peter de Jong

secretaris burgemeester

Bijlage Bijlage 1: Plaats van betaald parkeren en vergunninghouderparkeren

a.Plaatsen betaald parkeren en mede parkeren door vergunninghouders:

De parkeerplaatsen van de 1e en 2e Slag zijn aangewezen als locaties waar mag worden geparkeerd tegen betaling van een parkeerbelasting. Zoals vermeld in artikel 1, lid 3 wordt in deze bijlage de exacte afbakening van deze gebieden weergegeven. Het gebied binnen het zwarte vak is aangewezen als locatie waar mag worden geparkeerd tegen betaling van een parkeerbelasting.

1e Slag2e Slag

b.Locaties E9 – vergunningen

Deze parkeerplaatsen zijn aangegeven met het RVV-bord E9. De volgende vergunninghoudersgebieden kennen we in de gemeente Westvoorne:

Schepenenweg Oostvoorne:

en Dorpsweg Rockanje:

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen