Beleidsregel Verdeling Standplaatsen 2014

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingBeleidsregel Verdeling Standplaatsen 2014
CiteertitelBeleidsregel Verdeling Standplaatsen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerp

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
27-11-2014 n.v.t. Onbekend 04-11-2014 Weekblad Westvoorne Onbekend

Tekst van de regeling

Artikel

BeleidsregelVerdeling Standplaatsen 2014

Burgemeester en wethouders van Westvoorne:

Gelet op de aard en omvang van de gemeente:

Gelet op artikel 20, lid 1 van de Markt- en standplaatsverordening Westvoorne 2012 waarin is bepaald dat het college de bevoegdheid heeft om voor de gemeente, of voor een gedeelte van de gemeente, een maximum stellen aan het aantal uit te geven standplaatsen en/of aan het aantal uit te geven standplaatsen per branche:

B E S L U I T E N:

De volgende beleidsregel vast te stellen voor wat betreft het aantal uit te geven standplaatsen buiten de reguliere weekmarkten én evenementen:

I Het aantal maximaal uit te geven standplaatsen zijn:

 1. a.

  Dorpsplein Rockanje

  - drie vaste standplaatsen (gedurende het hele jaar);

  1. -

   twee tijdelijke standplaatsen (gedurende een periode van maximaal drie maanden).

 2. b.

  DorpskernOostvoorne

  - vier vaste standplaatsen (gedurende het hele jaar);

  1. -

   twee tijdelijke standplaatsen (gedurende een periode van maximaal drie maanden).

II Het maximaal uit te geven standplaatsen per branche:

 1. a.

  Dorpsplein Rockanje

  - één vaste standplaats met vis;

  1. -

   één vaste standplaats met loempia’s;

  2. -

   één vaste standplaats met telefoonreparatie;

  3. -

   één tijdelijke standplaats voor verkoop oliebollen;

  4. -

   één tijdelijke standplaats voor verkoop van kerstbomen.

 2. b.

  Dorpskern Oostvoorne

  - één vaste standplaats voor zuivel/vleeswaren;

  1. -

   één vaste standplaats voor koek/banket;

  2. -

   één vaste standplaats voor vis;

  3. -

   één vaste standplaats voor loempia’s

  4. -

   één tijdelijke standplaats voor verkoop van kerstbomen;

  5. -

   één tijdelijke standplaats voor verkoop oliebollen;

III Iedere nieuwe aanvraag kan op basis van onderstaande punten worden afgewezen:

 1. a.

  in het belang van de openbare orde;

 2. b.

  in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;

 3. c.

  in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

 4. d.

  in het belang van de verkeersvrijheid of -veiligheid;

 5. e.

  wanneer als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in eendeel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenenvan de vergunning een redelijk verzorgingsniveau voor de consument terplaatse in gevaar komt;

 1. f.

  vanwege strijdigheid met een geldend bestemmingsplan;

 2. g.

  in het belang van een doelmatig beheer van de openbare ruimte.

IV Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking ( artikel 142 Gemeentewet).

Aldus besloten in de vergadering van het college van Burgemeester en wethouders van Westvoorne van 4 november 2014,

Wim van Noord

secretaris

Peter de Jong

burgemeester

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen