Vergadering Cie Grondgebied en Milieu 11-06-2019

Locatiegegevens vergadering
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 27-07-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Rondvraag

5 Ingekomen stukken

6 Verslag commissievergadering 6 mei 2019

Bijgevoegde documenten

7 Overzicht van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

8 Conceptbegroting DCMR 2020

9 Duurzaamheidsleningen

9a Verordening Duurzaamheidsleningen 2019

9b Storting in fonds duurzaamheidsleningen

10 1e bestuursrapportage 2019

Bijgevoegde documenten

11 Omgevingsplan Buitengebied, korte toelichting en bespreking ingediende zienswijzen en reacties college

12 Startersleningen

12a Verordening startersleningen 2019

12b Storting in fonds startersleningen

13 Verlenging Verordening Woonruimtebemiddeling 2015

14 Brief van college ‘Provincie stemt niet in met volkshuisvestelijk bod’

15 Intentieovereenkomst Westvoorne – Brielle over woningbouw

16 Jaarverslag 2018 en ontwerp-programmabegroting 2020 Recreatieschap Voorne-Putten

17 Communicatieplan prijs Best of Nature 2019

18 Punten voor een volgende vergadering

19 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen