Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 25-09-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:
• d.d. 6 augustus 2019, nr. 204622/ 2019-0111, verzonden d.d. 6 augustus 2019, voor het bouwen van een garage aan Het Duynmeer 47, 3235 DA Rockanje;
• d.d. 7 augustus 2019, nr. 204849/ 2019-0114, verzonden d.d. 7 augustus 2019, voor het plaatsen van een hekwerk aan de Rialaan 1, 3233 BS Oostvoorne.

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend
en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van
het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie
voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van
het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam,
sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

de activiteit slopen:
• d.d. 5 augustus 2019, nr. 206414/ 2019-149, verzonden d.d. 5 augustus 2019, voor het verwijderen van asbest aan de Ruigendijk 2. 3234 LC Tinte;
• d.d. 5 augustus 2019, nr. 205993/ 2019-146, verzonden d.d. 5 augustus 2019, voor het slopen van een woning en bijgebouw aan de Berkenrijsweg
15, 3233 KH Oostvoorne;
• d.d. 6 augustus 2019, nr. 206422/ 2019-148, verzonden d.d. 6 augustus 2019, voor het gedeeltelijk slopen van een schuur aan de Vleerdamsedijk 8,
3235 NW Rockanje;
• d.d. 6 augustus 2019, nr. 206418/ 2019-152, verzonden d.d. 6 augustus 2019, voor het slopen van de opstallen aan de Langeweg 8,
3235 CL Rockanje.

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Nieuws > Bekendmakingen