Verleende omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 03-07-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat krachtens afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning met goede ruimtelijke onderbouwing als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is verleend voor de Wabo-activiteiten ‘het bouwen van een bouwwerk’ en ‘het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan’ voor:

• Het vervangen van een woning op het perceel Verlengde Lodderlandsedijk 3 (3235 KJ) in Rockanje.

Tevens is besloten af te zien van een mer-procedure. 

Inzage en beroep
Het besluit ligt met ingang van de dag na bekendmaking gedurende zes weken ter inzage bij het ServicePunt van Westvoorne. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-besluit;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-besluit;
• adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp-besluit;
• belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Indiening van een beroepschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Indieners van een beroepschrift kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank.

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Nieuws > Bekendmakingen