Veranderingen in de huishoudelijke hulp

De nieuwe voorziening voor huishoudelijke hulp gaat over resultaat en dat dit resultaat behaald  wordt. Het belangrijkste resultaat is hierbij een schoon en leefbaar huis. Maar ook het kunnen dragen van schone kleding of het in huis hebben van noodzakelijke levensmiddelen zijn resultaten.

Keukentafelgesprek

Iedereen in Westvoorne die momenteel huishoudelijk hulp vanuit de gemeente heeft, krijgt een gesprek met de gemeente. Dit noemen wij  het ‘keukentafelgesprek’. In dit gesprek wordt onderzocht of en op welke wijze de  zorg na 1 juli 2015 geregeld kan worden. Als  blijkt dat  zorg noodzakelijk is, maar mensen zelf en / of het netwerk van mensen de zorg  kan organiseren dan zal dit niet leiden tot ondersteuning. Als uit het onderzoek blijkt dat ondersteuning noodzakelijk is, maar dit niet georganiseerd kan worden door mensen zelf en / of het netwerk, dan volgt er een aanvraag en ontvangt u een nieuwe indicatie.

Na het keukeltafelgesprek  volgt een gesprek  met de zorgaanbieder die nu de hulp levert. In deze gesprekken kijkt de zorgaanbieder samen met u naar uw mogelijkheden en  wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Dit zijn afspraken  over hoe de aanbieder de resultaten samen met u gaat bereiken.  Het kan zijn dat u zelf nog een aantal dingen kunt doen of dat er iemand uit uw omgeving is die u daarmee kunt helpen.  Zo maakt de zorgaanbieder samen met u afspraken  over de resultaten.  De gemeente controleert of deze resultaten bereikt worden door u te bellen ( steekproefsgewijs) maar ook door bijvoorbeeld bij u thuis te kijken en met u te praten over de ervaren zorg .

Voor inwoners die nu al gebruik maken van de huishoudelijke hulp geldt  dat de gemeente hierover afspraken heeft gemaakt met de huidige aanbieders van huishoudelijke hulp, dit zijn T- Zorg en TSN. Wij willen graag dat u de persoon houdt waar u tevreden of vertrouwd mee  bent. Beide aanbieders hebben aangegeven dat zij zoveel mogelijk dezelfde medewerker in zullen zetten.  

De Huishoudelijke Hulp Toelage

Ontlasten van de klant, behoud van werkgelegenheid voor de hulp

De regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is een landelijke regeling die geldt voor 2015 en 2016. Het Rijk stelt per jaar een bedrag vast voor de HHT om bepaalde doelgroepen te ontlasten en om de werkgelegenheid in deze sector te bevorderen. Met de HHT kunnen inwoners die tot de doelgroep behoren twee uren per week huishoudelijke ondersteuning inkopen tegen een gereduceerd tarief van € 7,50 per uur. De gemeente betaalt de rest van de kosten voor de ondersteuning uit de HHT.

Voor welke doelgroepen is de HHT?

U kunt een aanvraag doen voor uren huishoudelijke hulp als u behoort tot één van de volgende doelgroepen en woonachtig bent in Westvoorne:

  • Mantelzorgers
    U bent mantelzorger van iemand die een indicatie heeft op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt via de HHT uren huishoudelijke hulp inkopen om uzelf te ontlasten in de werkzaamheden bij de persoon die u mantelzorg verleent of voor uw eigen huishouden zodat de mantelzorg minder belastend voor u is. Om in aanmerking te komen levert u de beschikking van de Wmo of de Wlz bij de aanvraag in.
  • Klanten Wmo
    U ontvangt van de gemeente huishoudelijke hulp op grond van de Wmo. U mag ter ontlasting van het eigen netwerk die taken uitvoert in uw huishouden uren huishoudelijke hulp inkopen als aanvulling op de reguliere hulp via de gemeente. U mag alleen voor taken die niet onder de reguliere zorg vallen extra uren inkopen. Dit kan in overleg met uw huidige aanbieder.
  • Naasten van klanten Wmo
    U moet op grond van de Wmo gebruikelijke zorg leveren binnen uw huishouden. Dit betekent dat u zich gemeld heeft voor een aanvraag huishoudelijke hulp bij de gemeente, omdat er binnen uw huishouden iemand is met een (tijdelijke) beperking, maar er bepaald is dat een ander volwassen persoon die op het adres woont het gehele huishouden kan overnemen. Dit noemen wij gebruikelijke zorg.

Hoeveel uren kunnen er worden aangevraagd?

U kunt maximaal 2 uren per week per persoon/ huishouden aanvragen.

Wat zijn de kosten van de extra ondersteuning voor u?

U betaalt een eigen bijdrage voor de inzet van de huishoudelijke hulp van € 7,50 per uur. Deze bijdrage betaalt u aan de aanbieder. De aanbieder stuurt u hiervoor een rekening.

Behoort u tot de doelgroep?

Heeft u interesse en denkt u in aanmerking te komen? Maak dan gebruik van het doelgroepformulier HHT. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd door de gemeente wordt er door de gemeente opdracht gegeven aan de betreffende zorgaanbieder om contact met u op te nemen over de inzet van de HHT-uren.

Op is Op

Belangrijk om te weten is dat de HHT een ‘op is op’ regeling is. Dit betekent dat als het geld dat de gemeente van het rijk heeft gekregen op is, er geen uren meer kunnen worden ingekocht bij de aanbieders. De regeling geldt vooralsnog alleen voor de jaren 2015 en 2016.

Heeft u vragen over deze of andere veranderingen op het gebied van zorg, kunt u altijd bij ons terecht via 14 0181. Wij helpen u graag verder.

Inwoner