AWBZ/de nieuwe Wmo

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal extra zorg- en ondersteuningstaken. Zo komen begeleiding voor mensen die thuis wonen (dagbesteding en individuele begeleiding), het kortdurend verblijf en het vervoer ‘over’ naar de gemeenten. Deze taken worden opgenomen in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Naar verwachting krijgen de gemeenten daarvoor ongeveer 75% van het huidige budget.

De Tweede Kamer nam op 24 april de nieuwe Wmo ('Wmo 2015') aan met een ruime meerderheid. De Eerste Kamer behandelt de Wmo 2015 op 8 juli, vlak voor het zomerreces.

De nieuwe Wmo 2015: drie belangrijke doelen

In het wetsvoorstel worden drie hoofddoelen aangegeven:

  1. Het bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;
  2. Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving;
  3. Het bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg vallen hieronder).


Mantelzorgers en vrijwilligers belangrijk voor gemeente 

Omdat mantelzorgers en vrijwilligers een belangrijke rol spelen binnen de nieuwe Wmo, zal de gemeente mantelzorgers ondersteuning met als doel overbelasting zoveel mogelijk te voorkomen. Ook zal er aandacht zijn voor de ondersteuning van vrijwilligers bij de uitoefening van hun vrijwilligerstaken.

Inperking van hulp bij het huishouden

Uit het wetsvoorstel wordt duidelijk dat met ingang van 2015 de aanspraken op huishoudelijke hulp vervangen worden door een maatwerkvoorziening. Het gaat daarbij om hulp voor mensen die het echt nodig hebben en er zelf (financieel) niet in kunnen voorzien. Gemeenten houden nog slechts 60 procent van het bestaande budget om breed in te zetten voor ondersteuning van inwoners.

Zorgverzekeraars verantwoordelijk voor persoonlijke verzorging

De persoonlijke verzorging wordt niet vanuit de AWBZ naar de gemeenten overgeheveld, maar dat deze taak gaat over naar de zorgverzekeraars. Dit gebeurt omdat verpleging ook in de zorgverzekeringswet is opgenomen. Door de persoonlijke verzorging daaraan toe te voegen zijn de zorgverzekeraars daarmee verantwoordelijk voor de zogenoemde  ‘lijfgebonden zorg’.

Van wet naar gemeentelijk beleid

In de wet worden gemeenten verplicht om beleid te maken voor hun specifieke gemeente. Dit omdat de gemeente de overheid is die dichtbij de burger staat. Dit beleid wordt vastgelegd in een beleidsplan en een verordening. Zowel het beleidsplan als de verordening moeten voor 1 november 2014 door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Inkoop begeleiding Wmo

In de periode september 2014 en oktober 2014 kopen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne begeleiding in het kader van de Wmo gezamenlijk in. Geïnteresseerde aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen vanaf 23 september 2014 tot 10 oktober 2014 inkoopdocumenten en meer informatie over het inkooptraject verkrijgen via: decentralisaties@hellevoetsluis.nl.

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Decentralisaties