Op 27 september 2017 maakte de overheid bekend dat het duingebied van Westvoorne deels is aangewezen tot beschermd dorpsgezicht. Dit is gedaan op grond van de Monumentenwet. 

De duinen zijn erg waardevol en uniek in Nederland. Het gebied wordt gekenmerkt door zichtbare (restanten van) ontginning- en gebruikssporen. Omdat dit deel van de duinen beschermd dorpsgezicht zijn, kan het culturele erfgoed in dit gebied beter beschermd worden.

In het kader van de voorbereiding van het besluit heeft de gemeente een negatief advies gegeven over het voornemen tot aanwijzing. De gemeente heeft verzocht om af te zien van de aanwijzing. De rijksoverheid heeft desondanks toch besloten om het gebied aan te wijzen tot beschermd dorpsgezicht.

De gemeenteraad heeft in het kader van de voorbereiding van het besluit een negatief advies over het voornemen tot aanwijzing gegeven. Er zijn 36 bezwaarschriften ingediend tegen het besluit tot aanwijzing. Ook de gemeente heeft bezwaar gemaakt. De beslissing op de ingediende bezwaarschriften is op 31 januari 2018 verstuurd. Alle bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard. Het besluit is ongewijzigd in stand gelaten.

Tegen de beslissing op bezwaar kon beroep worden ingesteld bij de rechtbank. De gemeente heeft beroep ingesteld. Op 24 mei 2019 heeft de rechtbank het beroep ongegrond verklaard en het aanwijzingsbesluit in stand gelaten. 

Momenteel kijken we in hoeverre de noodzaak bestaat voor aanpassingen van het gemeentelijk beleidskader.