Vervolgbijeenkomsten Lokaal Sportakkoord Westvoorne

Er zijn kansen voor sport & bewegen in Westvoorne! Dit jaar willen we hier namelijk een Lokaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Westvoorne kunnen realiseren.

Ruim een maand geleden vond de goed bezochte startbijeenkomst ‘Lokaal Sportakkoord voor Westvoorne’ plaats. Zowel tijdens de avond zelf alsook later via mail is er veel input ontvangen, waarvoor dank!

Deze input is terug te lezen op www.ssnb.nl/sportakkoord-westvoorne

Aan de hand van de ingebrachte kansen en dromen kunnen we nu daadwerkelijk samen ambities en speerpunten voor sport en bewegen in Westvoorne voor de komende jaren bepalen. Een onderliggende doelstelling van het Lokale Sportakkoord is dat dit een mooie start is om ‘de sport’ in Westvoorne te verenigen c.q. de verschillende domeinen met elkaar te laten samenwerken. Daarbij is het van belang dat alle stakeholders (naast sport dan ook zorg, welzijn, kinderopvang, onderwijs, overig maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en gemeente) vertegenwoordigd zijn. Dus ook uw aanwezigheid is van belang!

De vervolgbijeenkomsten vinden plaats op:

Dinsdag 27 augustus: thema Inclusief sporten en bewegen
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: De Burchtzaal in De Man in Oostvoorne

Ambitie van deze bijeenkomst: meer Nederlanders beleven een leven lang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Iedereen moet mee kunnen doen en dit gaat verder dan de inclusie van sporters of bewegers met een beperking. Het gaat over het bevorderen van participatie en integratie van kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld eenzame mensen, dementerenden, statushouders, mensen met overgewicht en mensen met een lage sociaaleconomische status of een afstand tot de arbeidsmarkt). Samenwerking tussen de verschillende sectoren is cruciaal.

Dinsdag 1 oktober: thema Toekomst sportverenigingen
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: De Burchtzaal in De Man in Oostvoorne


(Dit is een combinatie van de thema’s Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders en Positieve sportcultuur).
De ambities: Nederland voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur; alle aanbieders toekomstbestendig maken, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft; en we moeten overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kunnen sporten en bewegen.

Dinsdag 15 oktober: thema Van jongs af aan vaardig in bewegen
Tijd: 14.30 – 16.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)
Locatie: De Burchtzaal in De Man in Oostvoorne


Ambitie: meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en motorische vaardigheden nemen toe. De laatste jaren spelen en bewegen kinderen steeds minder (door o.a. digitalisering, ontgroening, verstedelijking, te weinig veilige speelplekken, terughoudende en voorzichtige houding ouders bij buitenspelen) en gaan de motorische vaardigheden van kinderen sterk achteruit. Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. Door samen te werken, kunnen we meer bereiken.

Dus, mocht u zich nog niet hebben aangemeld, doe dat dan alsnog via www.ssnb.nl/sportakkoord-westvoorne. Het is mogelijk om de drie sessies ‘te verdelen’ onder een aantal personen van uw organisatie of vereniging of om iemand anders naar voren te schuiven, die wellicht beter op de hoogte is c.q. meer ervaring heeft met een specifiek thema.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws