Toelichting

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe werkt het?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Wat zijn de voorwaarden?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Meer informatie

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
 • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan dan bericht.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u bij de rechter beroep kunt indienen(externe link)
U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Hoe kunt u de gemeente in gebreke stellen?

Als de beslistermijn niet is gehaald, kunt u ons uitsluitend schriftelijk in gebreke stellen. Uw ingebrekestelling dienst aan de volgende voorwaarden te voldoen;

 • U dient de datum waarop de aanvraag of het bezwaarschrift heeft ingediend aan te geven;
 • U dient een omschrijving van de aanvraag of het bezwaarschrift aan te geven;
 • U dient persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats en uw bankrekeningnummer) op te geven;
 • U dient de afdeling waar u de aanvraag of het bezwaarschrift heeft ingediend aan te geven;
 • U dient de ingebrekestelling te ondertekenen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?