Omgevingsvergunningen ingekomen en verleend

Dit item is verlopen op 28-12-2017.

Ingekomen omgevingsvergunningen 


Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

De activiteit bouwen

  • d.d. 16 oktober 2017, nr. 168242, voor het bouwen van een woning aan de Sportlaan, sectie A, nr. 8397 in Oostvoorne.

De activiteit slopen

  • d.d. 17 oktober 2017, nr. 168238, voor het slopen van de woning aan de Chloralaan 1, 3233 VB in Oostvoorne.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 13 november 2017 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 

Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

De activiteit bouwen

  • d.d. 30 oktober 2017, nr. 165864/2017-0145, verzonden d.d. 30 oktober 2017, voor het plaatsen van een toegangspoort aan de Molendijk 11, 3233 LN in Oostvoorne.

De activiteit aanleggen inrit

  • d.d. 30 oktober 2017, nr. 165865/2017-0146, verzonden d.d. 30 oktober 2017, voor het maken van een uitweg aan de Buitenhof 19, 3233 RL in Oostvoorne.

De activiteit kappen

  • d.d. 30 oktober 2017, nr. 165924/2017-0149, verzonden d.d. 30 oktober 2017, voor het kappen van een boom aan de Duinlaan 32, 3233 EC in Oostvoorne.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

De activiteit slopen

  • d.d. 26 oktober 2017, nr. 167913/2017-217, verzonden d.d. 26 oktober 2017, voor het verwijderen van asbest uit de woning Vestahof 32, 3235 AZ in Rockanje;
  • d.d. 31 oktober 2017, nr. 168077/2017-218, verzonden d.d. 31 oktober 2017, voor het saneren van asbesthoudend materiaal van de schuur aan de Oleartsduijnweg 10, 3235 NR in Rockanje.
     

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen