Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften

Dit item is verlopen op 29-06-2017.

Wet Milieubeheer
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westvoorne maken het volgende bekend. 

Op 3 juli 2016 is door Adviesbureau Steur, namens Kaaij Brothers B.V. een maatwerkverzoek ingediend voor het lozen van brijnwater in de bodem binnen de inrichting aan de Konneweg 2 C te Tinte. Op 1 januari 2013 is de derde tranche van het Activiteitenbesluit milieubeheer in werking getreden. Vanaf die datum wordt de inrichting, gelegen aan de Konneweg 2 C te Tinte op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) als een type B inrichting beschouwd (meldingsplichtig). Het lozen van brijnwater in de bodem valt vanaf de bovengenoemde datum onder het Activiteitenbesluit (voorheen het Lozingenbesluit bodembescherming). Het Activiteitenbesluit kent een verbod voor het lozen van brijnwater. Door middel van maatwerkvoorschriften kan er afgeweken worden van dit verbod.

  • Burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne hebben besloten artikel 2.2. lid 1 en lid 2 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing te verklaren op de inrichting gelegen aan de Konneweg 2 C te Tinte, gemeente Westvoorne en maatwerkvoorschriften op te leggen voor de lozing van brijnwater.

Inzage
U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 25 mei 2017 tot en met 5 juli 2017 op de volgende plaatsen inzien:

  • de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam o.v.v. “Awb-bezwaar”. Mevrouw C. van Rijn van de DCMR, telefoon: 010 - 246 85 68, Zaaknummer: 999921920.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen