Portefeuille

 • Burgerparticipatie
 • Beheer buitenruimte en groenvoorziening, excl. school/speelpleinen
 • Natuurbeheer
 • Riolering en zuiveringschap
 • Huisvuilinzameling en afvalstoffenbeleid
 • Milieu, innovatie en duurzaamheid
 • Waterbeheersing en klimaatadaptatie

Regeling waarneming

 • Burgerparticipatie : Peter de Jong
 • Musea, monumenten en erfgoed : Jorriena de Jongh - de Champs
 • Overige taken : Henk de Graad

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • DCMR, lid
 • Recreatieschap Voorne-Putten, Rozenburg, plaatsvervangend lid
 • Voorne-Putten Werkt!
  Centrumgemeente-constructie ondergebracht bij Nissewaard.
  Benoeming/aanwijzing c.q. vertegenwoordiging door het college
 • Regiegroep Voorne-Putten, lid
 • Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat, lid
 • Bestuurscommissie Vervoersautoriteit, plaatsvervangend lid
 • Bestuurscommissie Energietransitie, lid
 • Platform Hinder en veiligheid, lid
 • Bestuurlijke kamer Zuid-West (= verkeer en vervoer), plaatsvervangend lid
 • Havenbedrijf Rotterdam NV / bestuurlijk convenantsoverleg, lid
 • Vereniging Kleine kernenbeleid, plaatsvervangend lid
 • Economic Board Voorne-Putten, lid

Nevenfuncties

 • Geen nevenfuncties