Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening, incl. agrarische zaken 
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Grondbeleid, grondbeheer, grondexploitatie
 • Volkshuisvesting, Woonbedrijf
 • Gemeentelijke vastgoed
 • Verkeer en vervoer
 • Toerisme en recreatie, incl. marketing

Regeling waarneming

 • Alle taken : Lies van der Pol

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR), plaatsvervangend lid
 • DCMR, plaatsvervangend lid
 • Recreatieschap Voorne-Putten, Rozenburg, lid
 • Voorne-Putten Werkt!
  Centrumgemeente-constructie ondergebracht bij Nissewaard.
  Benoeming/aanwijzing c.q. vertegenwoordiging door het college
 • GR Werkorganisatie Voorne, plaatsvervangend lid (2e)
 • Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat, plaatsvervangend lid
 • Bestuurscommissie Vervoersautoriteit, lid
 • Bestuurscommissie Energietransitie, plaatsvervangend lid
 • Platform Hinder en veiligheid, plaatsvervangend lid
 • Bestuurlijke kamer Zuid-West (= verkeer en vervoer), lid
 • Districtelijk Justieel Veiligheidsoverleg, plaatsvervangend lid
 • Havenbedrijf Rotterdam NV / bestuurlijk convenantsoverleg, lid
 • Economic Board Voorne-Putten, plaatsvervangend lid

   

Nevenfuncties

 • Vertegenwoordiger Regionale Tafel Asielopvang & Statushouders Rotterdam Rijnmond