De gemeente Westvoorne behoudt de A-status voor de uitvoering van het toezicht en de handhaving op de kinderopvang. Dit heeft de Inspectie van het Onderwijs onlangs laten weten aan de gemeente Westvoorne. De A-status is de hoogste status die de Inspectie van het Onderwijs toekent aan gemeenten.

A-status

De gemeente Westvoorne behoudt de A-status omdat de gemeente voldoet aan het naleven van haar wettelijke taak om toe te zien op de kwaliteit van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. Dit doet de gemeente door jaarlijks alle kinderopvanglocaties te inspecteren. Het toezicht wordt, in opdracht van de gemeente Westvoorne, uitgevoerd door de GGD Rotterdam. Als er naar aanleiding van een inspectie actie moet worden ondernomen of handhaving nodig is, is de gemeente daar verantwoordelijk voor.

Wet Kinderopvang

Kinderopvangorganisaties vallen onder de Wet kinderopvang (Wko). Het doel van deze wet is de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen en te zorgen voor verantwoorde kinderopvang. De A-status is een beoordeling hoe gemeenten toezicht en handhaving op de kinderopvang uitvoeren. De status zegt niets over de kwaliteit van de individuele kinderopvanglocaties. Die informatie staat in de inspectierapporten van de GGD, die te raadplegen zijn in het Landelijk Register Kinderopvang via www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Dit register is voor iedereen openbaar en een belangrijke informatiebron om na te gaan hoe de toezichthouder de kwaliteit van een kinderopvanglocatie heeft beoordeeld.