21 januari 2021

 • Er is een toelichting gegeven op ontwikkeling naar één bureau leerplicht Voorne. Omdat één leerplicht ambtenaar niet voldoende blijkt te zijn is er besloten tot samenwerking. Ook zal er een eigen computersysteem worden opgezet zodat informatie beter gedeeld kan worden.
 • Er is een toelichting gegeven op Regiovisie Nabij & Passend. De inkoop van specialistische jeugdhulp is duur. Door gezamenlijke inkoop kan de prijs omlaag en is de mogelijkheid om kennis te delen veel groter. Voorne wil hiermee meer grip krijgen op de kosten en de kwaliteit en zorgen voor een sterke lokale infrastructuur, een expertise qua netwerken en een partnerschap met zorgaanbieders. ASD merkt op dat er direct zorg moet kunnen worden geboden, hiervoor zal er regionaal een wervingsactie moeten komen voor nieuwe pleeggezin adressen.

Wethouder Borgonjen geeft een toelichting:
A. Motie: ‘Doorbreek ouderen eenzaamheid met begeleide uitstapjes’. Verschillende vormen van eenzaamheid o.a.: alleen zijn, het gemis van een partner, missen van uitstapjes enz. 
ASD merkt op dat mensen vaak niet weten welke mogelijkheden er zijn om dingen te ondernemen, zij moeten de weg weten naar de aangeboden mogelijkheden.
Niet alleen via LASSO of SWOR, maar juist informatie voor mensen die niet in een zorginstelling wonen. Niet alle ouderen zijn behendig met sociale media en computers. De gemeentepagina van Weekblad Westvoorne zou hier zeer geschikt voor zijn om hierin regelmatig informatie te plaatsen voor deze doelgroep.
B.  Motie: ‘Nu handelen, sneller beoordelen’. Het aanvragen van hulpmiddelen/ huishoudelijke hulp zou via het invullen van een formulier sneller kunnen opschalen.
ASD merkt op dat via het signalerend huisbezoek veel signalen komen dat het lang duurt voor er hulp komt, vooral huishoudelijke hulp of plaatsing van een traplift. Het is daarom belangrijk dat die signalen worden opgevangen en voor een snellere reactie gaan zorgen.
C. Wmo-loket. Er zijn ongeveer 30 vragen per week bij het servicepunt m.b.t. Wmo zaken. De wethouder heeft geen signalen dat een fysiek loket wordt gemist. Misschien is het een optie voor Hellevoetsluis beeldbellen in te voeren. Verder is er het keukentafel gesprek en huisbezoek mogelijk.
ASD is nog steeds van mening dat wanneer er een loket is, de mensen daar makkelijker vragen stellen en nu de hulpvraag langer uitstellen. Graag aandacht hiervoor.

Overige mededelingen:

 • Er is overleg met LASSO en SWOR omdat het nu lastig is om activiteiten te organiseren. Vereenzaming kan hier een gevolg van zijn. 
 • Er is een toelichting gegeven op het Herindelingsontwerp. Voor de fusie is er veel te regelen met de 3 gemeenten vooral op het gebied van beleid en beheer.
 • ASD merkt op dat het een goed en helder stuk is, maar lastig te vinden op de website. Grotere gemeente, meer zeggenschap, maar wel blijven waken voor de wensen van het eigen ‘dorp’. Verder is het misschien een idee om een jaar lang in Westvoorne en Brielle één dag per week een fysiek Wmo-loket te openen om te testen of hier voldoende draagvlak voor is. De ASD is verzocht om een zienswijze.
 • Er is een toelichting gegeven op het strategisch inkoopdocument Beschermd wonen 2022-2023. De uitvoering van Beschermd wonen is nu in handen van Centrumgemeente Nissewaard. Dit zal langzamerhand worden doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten. Beschermd wonen is een dure methode en veel GGZ cliënten vallen hier ook onder. De inzet is om meer aan preventie te doen en beter te kijken of een client in de toekomst misschien wel zelfstandig kan wonen. Hier komt ‘geclusterd wonen’ in zicht. ASD merkt op dat er dan wel huisvesting beschikbaar moet zijn; er is overleg met woningcorporaties. ASD is verzocht om een reactie aan de Regionale Adviesraad.
 • Online sessie m.b.t. Dorpsvisies: behoud van eigen dorpsidentiteit blijft belangrijk.
 • Online sessie m.b.t. Lokaal Sportakkoord: er zal een website worden gelanceerd met een koppeling aan de Fijn je te Zien website. Ook meer aandacht voor gezonde voeding.
   

4 maart 2021

 • 2 nieuwe ASD leden worden voorgesteld.
 • De nieuwe versie van de ‘Regeling’ van de RASD is doorgenomen. 
 • Er is een toelichting gegeven op beleidsregels TONK. Vanuit het Rijk wordt er geld beschikbaar gesteld voor deze tijdelijke regeling zodat inwoners hun noodzakelijke kosten kunnen betalen. Westvoorne heeft gekozen deze regeling te gebruiken voor de kosten van huur en hypotheek. Deze uitkering kan niet worden gebruikt als overbrugging. Voor andere kosten zijn er via het Rijk diverse andere oplossingen. Desnoods is een lening via WBZ mogelijk. Bedragen ontvangen via TONK is een gift.
 • Stand van zaken m.b.t. het WMO-loket: Er is nog veel onzeker. Of het loket zal wijzigen is nog de vraag. Beleidsmedewerker geeft aan dat zij al meerdere vragen heeft ontvangen om toch een loket te hebben.
 • Er is een toelichting gegeven op de stand van zaken m.b.t. het Herindelingsontwerp.
 • Er zijn 33 zienswijzen ontvangen. Advies zal hetzelfde zijn als de opzet. Achter de schermen wordt er hard gewerkt. Veel beleid Sociaal Domein gebeurt al op ‘Voorne’ niveau (geharmoniseerd).
   

8 april 2021

Wethouder Borgonjen sluit aan en geeft een toelichting betreffende actuele zaken:
Herindelingsontwerp

 • Het Herindelingsontwerp is vastgesteld en is onderweg naar de Provincie en vervolgens naar het Rijk.
 • Op verzoek van de raden moet er meer aandacht komen voor het Kernbeleid. Wat moet er nog per gemeente gedaan worden en wat kan doorschuiven naar de nieuwe gemeente. Ondersteuning wordt geboden bij de onderwerpen ‘personeel’, ‘dienstverlening’ en ‘huisvesting’.

Zorg

 • Project ouderenzorg is een samenwerking tussen Curamare, Catharina en gemeenten. Zij zetten zich in voor: meldpunt crisiszorg, expertise centrum ouderen, signalerend huisbezoek en huisartsen overleg/contact.
 • Westvoorne is bezig met opzetten Praktijkondersteuner Jeugd.

Overige

 • Geweld hoort nergens thuis’ heeft als inzet om een veilig thuis te bieden om geweld op te vangen.
 • Fonds maatschappelijke projecten stelt 10 miljoen beschikbaar en daarboven nog eens 3 miljoen. Volgens de huidige plannen zal bijna het hele budget naar de scholen in Oostvoorne gaan. Er wordt nog verder over gesproken, want er zijn nog meer plannen zoals het kustproject (tegengaan verzanding duinen en ophogen strand), de schaapskooi heeft een schuur nodig, Forcial een nieuwe clubaccommodatie, begraafplaatsen Oostvoorne en Rockanje een andere aula en de wensenlijst van de paardensport. 
 • Voor Oostvoorne moet nog een akkoord komen voor de locaties van de CNS en Het Overbos.
 • ASD vraagt of er bij de andere gemeenten een financieel tekort is op het Sociaal Domein. Wethouder geeft aan dat zij zich hebben te conformeren aan het Risico reductieplan.
 • De VNG maakt een vuist, wordt arbitrage ingezet. De Gemeenschappelijke Regeling Jeugd Rijnmond (GRJR) krijgt nu wel een zwaardere stem omdat we na de fusie niet meer de kleinste gemeente zijn.
 • ASD vraagt of er voor de regeling TONK belangstelling is. Hiervoor zijn bijna geen aanvragen. Het inkomen van de partner telt ook mee (TOZO). Hierdoor zijn mensen terughoudend.
 • De voedselbank heeft niet meer aanvragen dan anders en de instroom bij de Bijstand is zelfs lager of gelijk gebleven.
 • De toeslagenaffaire heeft in Westvoorne tot nu toe 10 slachtoffers en zij worden door de gemeente persoonlijk begeleid.
 • ASD geeft aan dat er bij het Rijk nog extra geld op de plank ligt voor extra zorg c.q. ondersteunende hulp in tehuizen. Dit zal worden nagevraagd.

Er is een toelichting gegeven op ‘Visie op dienstverlening’. Door het burgerpanel is de vragenlijst 431x ingevuld. Gemeente krijgt een 7,2 als beoordelingscijfer. De gemeente wil bij de dienstverlening ook de jeugd betrekken. De vraag is hoe is jeugd te benaderen.
Uit de vergadering komen de volgende ideeën:

 • een gemeentelijke jeugdraad mee laten denken, geen vragenlijsten invullen;
 • in de kerken zijn “tienerclubs”;
 • het benaderen van schooljeugd;
 • ophangen van posters;
 • Social Media zoals Facebook, Instagram gebruiken.
   

20 mei 2021

 • Verschillende medewerkers van Stichting Push geven een uitgebreide en enthousiaste presentatie over hun werkzaamheden. Push is een brede welzijnsorganisatie. Zij gaan uit van “eigen kracht” o.a. door participatie en sociale structuur voor jongeren. Er zijn 3 hoofdthema’s Gezondheid (lichamelijk en geestelijk), Veiligheid (thuis en op straat) en Kansrijk (talentontwikkeling). Zij zijn er niet alleen voor jongeren, maar ook voor volwassenen en senioren.
 • Er is een toelichting gegeven over JOGG (Jongeren op gezond gewicht). Per 1-1-2020 is Westvoorne een JOGG gemeente geworden. Ze spreken liever over: ‘Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst’ omdat gewicht niet het enige is dat met “gezond” te maken heeft. In Westvoorne gaat het om jeugd van 0-12 jaar. Er wordt ingezet op: iedere dag ontbijt, voldoende water drinken, iedere dag groente en fruit eten, lopen of fietsen naar school. Ook zal er onderzoek gedaan worden naar sportende en niet sportende kinderen en de redenen daarvoor.
 • De ASD is verzocht om advies.
 • Er is een toelichting op het onderzoek uitvoering Participatiewet, Minimabeleid en Wet Inburgering per 1-1-2023. Westvoorne en Hellevoetsluis voeren het beleid nu zelf uit. Zij hebben veel kennis in huis en er is een goede samenwerking tussen Wmo en Financiën. Cases zijn bekend, het gebiedsteam staat dicht bij de burger. Het belang van de burger staat voorop. Brielle besteedt het uit aan Nissewaard. Berenschot gaat nu onderzoeken wat de beste optie is voor de uitvoering per 1-1-2023.
 • Er is een advertentie geplaatst vanwege de vacature voor een voorzitter bij de RASD. 
 • Voor de ‘Regeling’ RASD zijn 3 leden van lokale ASD’s bezig om een Huishoudelijk Reglement op te stellen.
 • Er zal contact worden gezocht met betreffende gemeentemedewerker over onveilige trottoirs in Westvoorne.

17 juni 2021

 • Twee leden van de ASD zijn aangeschoven bij de online dialoogsessie Adviesraden Sociaal Domein.
 • Jaarverslag 2020 is door alle leden akkoord bevonden. 
 • Het Huishoudelijk Reglement is besproken en wordt volgens de aantekeningen aangepast en nogmaals beoordeeld.
 • De vergaderdata van de ASD zal vanaf september in het Weekblad Westvoorne worden geplaatst.
 • Tijdens signalerend huisbezoek komt naar voren dat er weinig activiteiten plaatsvinden in de Leemgaarde en Stuifakkers. De beleidsmedewerker geeft aan dat deze weer aan het opstarten zijn na alle Corona beperkingen.

Per 1-1-2023 zal er een nieuwe adviesraad voor de nieuwe gemeente Voorne aan  Zee worden samengesteld. ASD leden wordt verzocht om na te denken over de invulling van:

 • nieuwe voorzitter; 
 • aantal leden per gemeente;
 • wie van de ASD Westvoorne stelt zich kandidaat per 1-1-2023.