23 januari 2020

Wethouder Wilbert Borgonjen geeft toelichting op actuele zaken:
Bestuurlijk:

 • Dienstverleningsovereenkomst
 • Dorpsvisies
 • Woonbedrijf
 • Proces bestuurlijke fusie

Welzijn:

 • Samenstelling gebiedsteam.
 • ‘Signalerend huisbezoek’ ondertekening verwerkingsovereenkomst. In februari starten met de inwoners 85+. Het ‘Maatjesproject’ en ‘Welzijn op recept’ vloeien voort uit het signalerend huisbezoek.
 • Subsidie ‘Tafeltje Dekje’ is gestopt maar gaat verder via Club Sandwich.
 • Het overleg ouderenzorg is ingesteld. De projectleider werkt e.e.a. verder uit.

Vragen vanuit de ASD:

 • Is er ooit een fraudegeval Wmo in Westvoorne geweest? De toezichthouder in Rotterdam houdt dit in de gaten en als er fraude geconstateerd wordt, zal vervolging plaatsvinden.
 • Een casemanager vroeg zich af waarom de lijnen in Westvoorne langer zijn dan in omliggende gemeenten (doorlooptijd).
 • Er is een toelichting gegeven op het collegevoorstel Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) & GALM. Het college heeft al toegestemd. De subsidie voor MBvO stopt per 1 juli 2020 en de GALM-subsidie stopt per 1 januari 2021 maar het aanbod van beide groepen valt niet weg.
 • Er is een toelichting gegeven op het collegevoorstel Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 2020. Het ‘keukentafelgesprek’ is een belangrijk meetinstrument om te bepalen hoeveel zorg er nodig is. De voornaamste wijziging is het intrekken van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) per 1 februari 2020. De reguliere bijdrage Wmo is nu € 19,00. In juli komt er een nieuw contract met zorgaanbieders en zal het normenkader worden aangepast.
  De ASD is verzocht om advies.
 • Er is een toelichting gegeven op de Beleidsregels Herziening, terugvordering en verhaal Westvoorne 2020. Per 1 januari 2020 wordt het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004) gewijzigd. Dit is van invloed op de huidige beleidsregels uit 2016. De belangrijkste wijziging is dat de terugvorderingsverplichting voor het college wordt omgezet in een terugvorderingsbevoegdheid en dat de gemeente zelf moeten regelen hoe ze de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking borgen.
 • De ASD is verzocht om advies.

20 februari 2020

 • Er is een toelichting gegeven op het Verslag uitvoering Participatiewet 2018/2019 gemeente Westvoorne. Ondersteuning aan jongeren door de gemeente zal zo veel mogelijk op basis van maatwerk plaatsvinden. Hiervoor kunnen zij met veel organisaties samenwerken. Preventief handelen is het streven. De ASD is verzocht om advies.
 • Het jaarverslag 2019 is doorgenomen en na enkele tekstuele aanpassingen vastgesteld. Het verslag zal worden toegezonden aan B&W.
 • Portefeuilleverdeling ASD leden is gemaakt.
 • Plannen jaarlijkse cursus van de Koepel.

2 april 2020

Vergadering geannuleerd wegens coroana.

14 mei 2020

Vergadering geannuleerd wegens coroana.

2 juli 2020

 • Er wordt stilgestaan bij het overlijden van dhr. C. van Houwelingen, lid ASD.
 • Er wordt een nieuwe plaatsvervangend voorzitter benoemd.
 • De geplande training van de Koepel wordt i.v.m. Corona regels doorgeschoven naar oktober.
 • Beleidsmedewerker geeft een toelichting op Cliëntervaringsonderzoek WMO 2018 en 2019. 
  Jeugdwet 2019: Hiervoor was nog geen vaste vragenlijst, daarom bij andere gemeenten gekeken. Helaas weinig respons ontvangen. Nieuwe aanmeldingen worden gelijk getoetst. 
  Wmo 2016/17/18/19: Dit betreft ervaringen met gemeente, consulente enz. Het WMO-onderzoek bevat 10 verplichte vragen, welke worden aangevuld met enkele vragen m.b.t. het keukentafelgesprek en mantelzorg. Hierop is meer respons. Ze gebruiken al een paar jaar dezelfde vragen van hetzelfde onderzoeksbureau, hierdoor zijn de resultaten beter te vergelijken.
 • De nieuwe website van de gemeente Westvoorne is in de lucht.

3 september 2020

 • Nieuw lid ASD wordt voorgesteld.

Beleidsmedewerker geeft toelichting op de Participatieverordening Westvoorne 2020 aan de hand van vragen van de ASD.

 • Iedere persoon heeft een klantmanager die begeleiding geeft.
 • Re-integratie duurt maximaal 24 maanden, meestal korter.
 • Beschutte werkplek is wanneer je niet bij een bedrijf kunt werken, intern met veel begeleiding. Indien er geen match te vinden is dan blijft die persoon bij de uitkeringsinstantie maar krijgt wel zorggesprekken. 
  De ASD is verzocht om advies.
 • Er is sinds kort een vermelding van onze ASD op de website van Fijn je te Zien! 

Wethouder Wilbert Borgonjen sluit aan en geeft een toelichting over actuele zaken: 
Bestuurlijke herindeling:  Het herindelingsadvies is gepland voor begin volgend jaar. Ontwerp en advies komen ter inzage beschikbaar. Er worden nu al zaken op elkaar afgestemd met de 3 gemeenten. Voor de fusie moeten de gemeenten financieel gezond zijn en er maatschappelijk goed voorstaan. 

Begroting

 • Westvoorne maakt zich niet zoveel zorgen er zijn enkele tekorten en enkele meevallers. 
 • Over de nieuwe school in Oostvoorne is nog discussie, o.a. over hoe, wat en waar.

Overige

 • Er zijn digitale bijeenkomsten voor de dorpsvisies van de drie kernen.
 • “Catharina” heeft signalerend huisbezoek opgezet. Er zijn hiervoor al veel mensen bezocht.
 • SWOR kan geen gebruik maken van het Getij, dat momenteel vaak bezet is voor cursussen voor de medewerkers van “Catharina”. Hierdoor en mede door Corona kunnen op dit moment veel activiteiten niet plaatsvinden.
 • LASSO heeft door Corona vrijwel geen activiteiten.
 • Het inloopspreekuur met de wethouder is geschrapt. Corona en weinig animo.
 • Gemeenschappelijke regeling Jeugd: kijken naar de inkoopvisie. Hoe krijg je kinderen op de juiste plek met de juiste zorg. Lokale jeugdzorg, Specialistische jeugdzorg en Zware jeugdzorg.
 • Preventieakkoord is landelijk VWS via GGD, minder roken, alcohol en obesitas op Voorne-Putten. Binnenkort wordt gestart met JOGG (jongeren op gezond gewicht).

Inkoopstrategie Wmo/Jeugd

 • Via “open huis strategie”: tarief en kwaliteit bieden. De tariefstelling is iets omhoog. Deze  moet kostendekkend zijn. (onderzoek Berenschot) Volgens de rechter mag het model “schoonhuis” niet, hierdoor moet het strakker en kost het meer uren (=duurder). Er zijn meer aanvragen doordat de maandelijkse kosten flink verlaagd zijn.
  De ASD is verzocht om advies.

28 oktober 2020

 • Onze input op het concept Verordening RASD is doorgestuurd aan de RASD.
 • Het gevraagde advies op de Inkoopstrategie kan nog niet worden gegeven i.v.m. onvoldoende informatie en een incompleet stuk. 
 • Indien verleende subsidies dit jaar niet worden gebruikt, worden ze doorgeschoven naar volgend jaar.
 • Een lid heeft aangegeven per 1 januari 2021 te stoppen bij de ASD. 

12 november 2020

 • Beleidsmedewerker geeft toelichting op de Inkoopstrategie Wmo huishoudelijk hulp/Wmo zorg/Jeugdhulp. Geprobeerd wordt om lokale aanbieders te vinden.
 • Opties mantelzorgwaardering worden doorgenomen. De ASD is verzocht om advies.
 • Het nieuwe voorstel van de verordening RASD is akkoord. Het ASD-advies aan de RASD zal worden opgesteld en verstuurd.
 • De nieuwe vergaderdata 2021 zijn vastgesteld.

17 december 2020

 • Er wordt toelichting gegeven op de dienstverleningsovereenkomst met Hellevoetsluis en over de voortgang terugkeer Wmo-loket Westvoorne.Dienstverleningsovereenkomst: Deze is ondertekend. In verband met de fusie zal er steeds meer worden samengewerkt. Op sommige vlakken is er nu voor Brielle ook de mogelijkheid om aan te haken. De managementinformatie wordt nu vaker gedeeld en zijn er vaker tussentijdse evaluaties. De ASD merkt op dat een officiële evaluatie over minimaal 3 jaar wel erg lang is, zeker gezien de datum van gemeentelijke fusie.Wmo-loket: Inwoners van Westvoorne willen graag terecht kunnen in het gemeentehuis. Nu kan het Klantcontactcentrum enige informatie geven. De verbouwing van de centrale hal zal kleinschaliger worden aangepakt, de loketten blijven. Wel komen er spreekkamers bij. Een klantmanager in Westvoorne zou heel welkom zijn.
 • Beleidsmedewerker sociaal domein stelt startnotitie ‘Visie Dienstverlening’ op en daar valt het WMO-loket ook onder.

Ambtenaar sociaal domein geeft een toelichting op een drietal punten:
De beleidsregels Wmo.

 • De wijzigingen bevatten vooral technische aanpassingen zoals inkoop en jurisprudentie. Nieuw is het product ‘waakvlam’ (voorkomen van terugval) en aanpassing mantelzorgwaardering.
 • Het gezondheidsbeleid: Dit wordt 1x per 4 jaar herzien. Prioriteiten lagen o.a. bij preventie van alcohol en drugs gebruik en meer bewegen en gezondheid. Toegevoegd is gezonde levensstijl zoals rookvrij, bewegen, voeding, mentaal welbevinden, participatie en gezonde leefomgeving. De ASD leden hebben nog aanvullende punten die in het advies over dit beleid worden meegenomen. De ASD is verzocht om advies. 

Financiële tegemoetkoming mantelzorgwaardering:

 • Diverse mogelijkheden worden besproken. Westvoorne laat de dure pas vervallen en maakt €100,00 naar de mantelzorger over. Er wordt onderzoek gedaan of een pas toch financieel haalbaar is bij fusering van de gemeenten.De ASD is verzocht om advies.
 • Op het concept verordening RASD hebben alle lokale ASD’s positief gereageerd. De RASD blijft gezamenlijk functioneren m.n. voor de centrumtaken.
 • Beleidsmedewerker sociaal domein meldt dat de Dorpshuiskamer in Rockanje 1 jaar bestaat en is voor mensen die nog geen indicatie hebben of eenzaam zijn (preventieve voorziening). Per week bezoeken ongeveer 25 personen de huiskamer. Het is een goed lopend initiatief.