10 januari 2019

 • Het teamhoofd WIS geeft een toelichting op:
  - de digitale mogelijkheden van “Mijn Uitkering”. Je kunt nu met je DigiD inloggen om alle informatie over je uitkering te bekijken;
  - de tekst voor de folder van het “Kindpakket”. Alle bijdragen zijn met € 100,00 verhoogd.
 • De beleidsmedewerker sociaal domein geeft een toelichting op de beleidsregels “Vervoersregeling Jeugdhulp”. Hiervoor is een nieuwe regeling gekomen.
 • De ASD presenteert zich niet tijdens “Westvoorne Presenteert!” Via een krantenartikel kan er meer bekendheid gegeven worden aan de ASD.
 • De voorzitter heeft met een vertegenwoordiger van ‘stichting Push’ gesproken over jeugdzaken. Tijdens een vergadering komt iemand uitleg geven over de werkzaamheden van de stichting.
 • De beleidsmedewerker sociaal domein stuurt een lijst met nieuwe beleidsnotities toe en deelt mee dat het bedrag op de mantelzorgpas is verhoogd van € 75,00 naar € 100,00.
 • Het functioneren van de ASD wordt met elkaar besproken. Ieder lid brengt zijn of haar punten naar voren met respect voor ieder lid. Goed om dit jaarlijks te herhalen.

21 februari 2019

 • De manager en de werkbegeleider team Zuid van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond komen over hun organisatie vertellen aan de hand van een presentatie. Huiselijk geweld en kindermishandeling waren voorheen bij verschillende organisaties geregeld maar nu zijn beiden bij dezelfde organisatie ondergebracht. Zij hebben te maken met afhankelijkheidsrelaties (in familiaire zin). Als zich een crisissituatie voordoet is er binnen 2 dagen een oplossing te realiseren. Per 1-1-2019 is de meldcode gewijzigd. Er moet nu altijd melding gedaan worden bij Veilig Thuis. Ook nieuw is het handelingsprotocol. Dit betekent “samenwerken”. Na hulpverlening vindt er monitoring plaats. Gemeente is verantwoordelijk voor verspreiding van informatie over het bestaan van de meldcode. Een privépersoon kan altijd anoniem melding doen of bellen voor advies en/of handvatten over hoe te handelen.
 • De administrateur Werk & Inkomen geeft een presentatie van de digitale mogelijkheden van “mijn uitkering”. Via “mijn uitkering” zijn alle wijzigingen door te geven en is alle informatie terug te vinden. Het systeem bouwt een dossier op met alle gegevens van de uitkeringsgerechtigde. In de toekomst worden meer mogelijkheden toegevoegd. Persoonlijk contact blijft ook mogelijk.
 • De ASD krijgt uitleg over de uitrol van ”Fijn je te Zien!”, een online ontmoetingsplek om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Er wordt een inwonersbijeenkomst gehouden in De Man te Oostvoorne. In april start de training. Er is contact met Brielle en Hellevoetsluis. Zij zijn een jaar geleden gestart en de resultaten zijn daar goed.
 • Er is een toelichting gegeven op de Beleidsregels WMO Vervoer en het daarbij behorende collegevoorstel. Omdat het contract met de vervoerder afliep is er een mogelijkheid om de beleidsregels te wijzigen/verbeteren. Het doel van het vervoer is het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de inwoners. Eén van de nieuwe regels betreft de meereizende passagier. De ASD is verzocht om een advies.
 • De beleidsregels Jeugdhulp Westvoorne zijn besproken. Verschil Pgb en Zorg in natura: Pgb krijg je als je zelf de regie kan voeren (verantwoording) en Zorg in natura krijg je wanneer je het niet zelf kan regelen. De ASD is verzocht om een advies.
 • De beleidsmedewerker sociaal domein vertelt over de bijeenkomst Integrale Koers Sociaal Domein Voorne. Het concept beleidsplan is uitgelegd en ook het proces en de vervolgstappen. Er kwam sterk naar voren dat er wel grenzen zijn aan de participatiesamenleving. Alle opmerkingen worden in het stuk verwerkt. Daarna wordt het besproken met de wethouders en beleidsmedewerkers van de drie gemeenten. Iedere gemeente adviseert afzonderlijk.
 • Bijeenkomsten Ouderenmishandeling vinden plaats in Stuifakkers (16 april) en in De Leemgaarde (9 mei). Bewindvoering, politie en Veilig Thuis komen toelichting geven over hun werkzaamheden.
 • Koepel Adviesraden Sociaal Domein heeft een duidelijke en zinvolle training verzorgd voor de leden van de ASD. Conclusie: “De ASD werkt alleen goed als je samenwerkt met de gemeente!”.
 • De opgestelde ‘gedragscode openbare vergadering ASD met toehoorders/sprekers’ is uitgedeeld en wordt de volgende vergadering besproken.
 • De Verordening Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne (2016) is opnieuw bekeken, enkele punten moeten in de gaten gehouden worden. O.a. artikel 5 lid 3.c en 3.d dat de ASD voldoende tijd moet krijgen om een advies te kunnen uitbrengen en dat het college binnen 6 weken hierop een schriftelijke reactie geeft.

4 april 2019

 • Na het bepreken van het conceptadvies voor de Beleidsregels Wmo-vervoer wordt een positief advies afgegeven.
 • Het conceptadvies voor de Beleidsregels Jeugdhulp wordt besproken. Na de toelichting en het beantwoorden van de vragen komen we tot een positief advies.
 • We horen de stand van zaken m.b.t. het doelgroepenvervoer. Per 1-1-2019 zijn er nieuwe contracten en voorwaarden afgesloten voor 2x 5 jaar. Er zal een pilot starten om te onderzoeken naar de mogelijkheden van integratie doelgroepenvervoer met het OV.
 • Twee ASD leden zijn naar de inwonersbijeenkomst “Fijn je te Zien!” geweest en vonden het een goede informatieve bijeenkomst.
 • Het jaarverslag 2018 is akkoord en zal worden verzonden aan het College van B&W.
 • De voorgestelde tekst ‘gedragscode openbare vergadering ASD met toehoorders/sprekers’ is akkoord. Het is een leidraad voor wanneer er een toehoorder/spreker aanschuift tijdens de openbare vergadering.

16 mei 2019

 • De directeur en de buurtcoach van Stichting Push geven een PowerPoint presentatie ter verduidelijking van hun werkzaamheden en werkgebied. De buurtcoach houdt zich bezig met inventariseren van problemen onder jongeren. De directeur coördineert welzijnswerk in Hellevoetsluis, Brielle, Westvoorne en Spijkenisse.
 • De beleidsmedewerker sociaal domein geeft een toelichting op de evaluatie vanuit Westvoorne op de dienstverleningsovereenkomst WMO en Jeugdwet met Hellevoetsluis. Bureau Berenschot is ingeschakeld om te onderzoeken wat de beste optie voor samenwerking is.
 • Bij ieder nieuw college wordt er een LTA (lange termijn agenda) opgezet. De belangrijkste voor nu zijn het Sportbeleid, Subsidiebeleid en Vrijwilligers en Mantelzorgbeleid.
 • De beleidsmedewerker sociaal domein geeft een toelichting op de Integrale Koers Sociaal Domein Voorne “Samen Krachtig!”. Voor Westvoorne zal er nog een lokaal hoofdstuk worden toegevoegd waarin de moties zullen worden opgenomen.
 • De themabijeenkomsten “Ouderenmishandeling” gehouden in Stuifakkers en Leemgaarde waren erg interessant. In de bijeenkomst werden o.a. ouderenmishandeling, financiële uitbuiting en veiligheid behandeld.

27 juni 2019

 • De beleidsmedewerker sociaal domein geeft een toelichting op het rapport over de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Hellevoetsluis. De conclusie is om een nieuwe DVO met de gemeente Hellevoetsluis af te sluiten. Er staan tips het rapport genoemd om tot een betere samenwerking te komen. In de rapportage is het verzoek van de ASD meegenomen om het WMO-loket te laten terugkeren Westvoorne in het kader van “Zorg dichtbij”. De ASD wordt verzocht om een advies.
 • De beleidsmedewerker sociaal domein geeft ook een toelichting op het ‘cliënt ervaringsonderzoek WMO en Jeugd 2017-2018’. Er is een bureau ingeschakeld. Het vragenformulier is een stuk korter geworden. Het percentage respondenten is flink toegenomen. Het plan is naar 4 metingen per jaar te gaan.
 • Leden van de ASD waren aanwezig tijdens de commissievergadering van 12 juni. Het stuk over ‘Integrale Koers Sociaal Domein Voorne’ werd goed ontvangen door de commissie.
 • De beleidsmedewerker sociaal domein geeft een toelichting op het projectvoorstel DigiTaalhuis van de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Onderzoek door de stichting Lezen en Schrijven heeft aangetoond dat wanneer je moeite hebt met lezen, schrijven, rekenen en/of onvoldoende digitaal vaardig bent, dit grote gevolgen kan hebben voor zowel de mensen als de maatschappelijke kosten die hieruit voortvloeien. Het is belangrijk om de zelfredzaamheid en participatie van deze doelgroep te vergroten. Dit wil men door middel van samenwerking met partners proberen. Denk hierbij aan consultatiebureaus, huisarts, werkgevers, het UWV, gemeente, scholen, schuldhulpverlening, uitzendbureaus enz.

5 september 2019

 • De beleidsmedewerker sport en recreatie geeft een korte toelichting op het nieuwe Sportbeleid ‘Een estafette naar nieuw Sportbeleid’ welke zij met medewerker Sport en Bewegen invulling gaat geven. Wanneer eind december het “Lokaal Sportakkoord” is ondertekend gaat de gemeente daarna verder met het Sportbeleid.
 • Het teamhoofd WIS geeft toelichting op het B&W besluit ‘Kwijtschelding gemeentelijke belastingen’. Westvoorne hanteert de AOW-norm in plaats van de bijstandsnorm om vast te stellen of iemand voor een kwijtschelding in aanmerking komt. Alle omliggende gemeenten werken al met de bijstandsnorm. De ASD wordt verzocht om een advies.
 • De beleidsmedewerker sociaal domein geeft korte toelichting op de memo: “Evaluatie en actualisering beleid mantelzorg en vrijwillige inzet”. Veel is nog actueel. Er zal geen groot nieuw beleidsplan nodig zijn. Er zijn 3 speerpunten:
  - jonge mantelzorgers;
  - werkende mantelzorgers;
  - verzorgers van mensen met dementie.

10 oktober 2019

 • Het teamhoofd WIS geeft een korte toelichting over ‘Collectieve zorgverzekering voor minima’. De 6% korting van CZ vervalt. Gemeente stelt voor om dit tot 1-7-2020 te compenseren door de tegemoetkoming van € 30,00 te verhogen naar € 37,50. Voor 1-7-2020 wordt een keuze gemaakt hoe de collectieve zorgverzekering met ingang van 1-1-2021 vormgegeven gaat worden.
 • Wethouder Borgonjen geeft een toelichting over onderstaande actuele zaken:
  - Lancering ‘Fijn je te Zien’;
  - Plannen Catharina Stichting. Door het verdwijnen van subsidie worden er minder activiteiten aangeboden;
  - Welzijnswerk; o.a. Signalerend huisbezoek; Maatjesproject; Welzijn op recept; Toegankelijkheid vergroten; Zorgoverleg met zorgaanbieders;
  - Begroting; o.a. bezuinigingsproject;
  - Dienstverleningsovereenkomst met Hellevoetsluis.

14 november 2019

 • De juridisch beleidsmedewerker geeft toelichting op ‘Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Westvoorne 2020’. De wettelijke eigen bijdrage per persoon wordt per 1-1-2020 landelijk verhoogd naar € 19,00 per maand. De vervoersvoorziening valt hier niet onder. De eigen bijdrage voor minima wordt op nihil vastgesteld. De ASD wordt verzocht om een advies.
 • Het teamhoofd WIS geeft een korte toelichting op het besluit “Kindpakket, zwemdiploma A”. Omdat er sinds dit jaar nog maar 4x per jaar wordt gezwommen, is het niet meer mogelijk om via schoolzwemmen dit diploma te behalen. De vergoeding hiervoor komt bovenop het reguliere budget in het Kindpakket.
 • Voortgang Regionale Adviesraad (RASD) wordt besproken. Alle leden vinden formaliseren van de adviesraden een stap te ver. Wij vinden dat onze achterban te beperkt is om rechtstreeks regionale adviezen te geven. Voorstel is om het een informerende functie te laten blijven.
 • Project ‘Fijn je te Zien’ loopt goed. Er wordt nog gezocht naar vrijwilligers in Rockanje.

12 december 2019

 • De beleidsmedewerker sociaal domein geeft toelichting op het concept ‘Dienstverleningsovereenkomst met Hellevoetsluis’. In hoofdlijnen is het de bedoeling dat de samenwerking met Hellevoetsluis op een andere voet wordt voortgezet met veel meer mogelijkheden voor tussentijdse evaluaties per taak en onderdeel. Indien de dienstverlening niet naar wens is kan er worden opgeschaald. De tarieven kunnen beter worden vastgesteld en jaarlijks kunnen er aanvullende afspraken worden gemaakt zoals ontwikkeling managementinformatie en lokale toegang. De ASD wordt verzocht om een advies.
 • Entreehal van het gemeentehuis zal verbouwd worden. Verzoek aan de ASD om hun voorkeur uit te spreken over het invullen van een dagdeel door een WMO consulent of door een gespecialiseerde baliemedewerker van de gemeente Westvoorne.
 • De ASD besluit om geen ongevraagd advies in te dienen m.b.t. locaties invalideparkeerplaatsen in Westvoorne.