25 januari 2018

 • De beleidsmedewerker Onderwijs en Welzijn geeft een toelichting op de tekstuele aanpassingen in het subsidiebeleid. De ASD heeft advies hierop uitgebracht.
 • Er zal navraag gedaan worden over cursusmogelijkheden voor de ASD leden.

22 februari 2018

 • Het subsidiebeleid is tijdens de laatste raadsvergadering goedgekeurd.
 • Met terugwerkende kracht zullen de uitgebrachte adviezen worden bevestigd en van de daarbij behorende besluiten zal de ASD op de hoogte worden gesteld.
 • Er zal een notitie gemaakt worden over wat op de websitepagina van de ASD kan worden geplaatst.
 • De bijeenkomst Ouderenmishandeling te Hellevoetsluis was zeer interessant. Er zal worden gekeken naar de mogelijkheid om dit ook in Westvoorne te organiseren.

12 april 218

 • De beleidsmedewerker Sociale Zaken heeft een toelichting gegeven op de stukken over de beleidsregels overbruggingsuitkering. De regels zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 ingegaan.
 • De training “opstellen advies” door de projectleider Zorgbelang Zuid-Holland is door iedereen goed gewaardeerd.
 • Twee leden van de ASD hebben het interview bijgewoond inzake “nieuwe beleidsplannen WMO en Jeugd”. Het overleg en ervaringen uitwisselen tussen de ASD van de drie gemeenten (Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) is als positief ervaren en zal zeker vaker gaan plaatsvinden.

24 mei 2018

 • Het actieprogramma huiselijk geweld en kindermishandeling wordt door de heer De Haan toegelicht. Het doel is: huiselijk geweld moet stoppen! De coördinator wil met de ASD een bijeenkomst over dit onderwerp opzetten voor Westvoorne en omgeving.
 • Er is besloten dat er voor de website verkorte notulen worden gemaakt.
 • Mede in verband met de nieuwe Privacy Wet is er besloten om voortaan de mailadressen via BCC in te vullen.
 • De voorzitter is naar een bijeenkomst van FNV-senioren geweest. Het blijkt dat mensen vaak niet weten waar zij bepaalde instanties kunnen vinden.
 • De ouderavond “social media” hebben 2 leden bijgewoond. Dit was een leerzame bijeenkomst.

12 juli 2018

 • De in mei aangestelde wethouder Wilbert Borgonjen komt kennismaken. De wethouder zal eens in de 3 maanden de vergadering van de ASD bijwonen. Hij zal de lopende zaken met de ASD bespreken.
 • Bij de bijeenkomst Dementievriendelijke samenleving werd duidelijk hoe belangrijk het is om met dementerende ouderen in contact te blijven en activiteiten te ondernemen.
 • De startnotitie Integrale koers Sociaal Domein Voorne (WMO/Jeugd/Participatie en Onderwijs) is voor heel Voorne en wordt besproken door de beleidsmedewerker. Thema’s zoals: dementie, mantelzorg, jeugd, armoedebestrijding, schulden enz. moeten plaats krijgen in het nieuwe plan. Iedere gemeente heeft zijn wensen met een eigen gebiedsteam. De ASD denkt hierover mee.

30 augustus 2018

 • Er wordt gekeken naar het organiseren van huisbezoeken voor inwoners van 75+. Eerst vaststellen wat het doel is en wat men ermee wil bereiken.
 • “Fijn je te zien!” zal worden opgestart in de gemeente Westvoorne.
 • Er is overleg geweest over het aanpassen van de websitepagina voor de ASD.
 • Momenteel wordt er gewerkt aan de startnotitie Integrale Koers Sociaal Domein Voorne. Binnenkort is de bijeenkomst “Wat vindt u een belangrijk thema” voor de inwoners van Westvoorne.
 • Een inwoner van Rockanje is een petitie gestart voor een “veiliger Dorpsplein”. De ASD heeft contact gezocht om informatie te delen. Dat het Dorpsplein “Shared Space” is, was onbekend. De ASD heeft de betreffende ambtenaar gevraagd naar de stand van zaken.

11 oktober 2018

 • Er is een toelichting gegeven over het plan van aanpak personen met verward gedrag, o.a. psychisch, dementie, de welbekende “druppel” enz. Het landelijk aanjaagpunt levert diverse bouwstenen voor de aanpak door gemeenten. Nu is het zaak dat de zorg zowel landelijk, regionaal als lokaal op elkaar aansluit. De ASD heeft de tip gegeven om het meldpunt GGZ te vermelden op de crisiskaart.
 • De ASD houdt een vinger aan de pols over de “aanpassing regelingen voor bewegen en ouderen”.
 • Symposium Dementie was geslaagd en leerzaam. Workshops waren eyeopeners.
 • Bijeenkomst Digitaal Burgerschap was niet wat ervan verwacht werd.
 • De belangrijkste punten uit het verslag Regionaal Overleg Adviesraden worden gemeld. De ASD vindt het niet wenselijk om het voorzitterschap, notuleren en locatie te laten rouleren onder de deelnemende adviesraden. Continuïteit is dan niet gewaarborgd.
 • De petitie “een veiliger Dorpsplein” is inmiddels aangeboden aan de wethouder.
 • Er is contact geweest met Welzijn Ouderen van de Catharina Stichting en SBO over het opzetten van huisbezoeken. Het plan is om iedereen van 75 jaar en ouder een brief toe te sturen. Actiepunt: ongevraagd advies maken over stimuleren huisbezoek 75+.

15 november 2018

 • De wethouder stelt de ASD op de hoogte over de volgende lopende zaken:
  - In de raad werden tijdens de begroting betreffende sociaal domein moties ingediend o.a. over Jeugd, Vervoer (Automaatje systeem), spreekuren wijkverpleging, signalerend huisbezoek 75+ enz.

  Overige lopende zaken:
  - Mantelzorg dag op 17 november a.s.
  - Met Catharina Stichting zal er overleg zijn over de ‘zorginfrastructuur’.
  - Met diverse partners zorgoverleg (dat iedereen elkaar kan vinden) op 14 december a.s.
  - Huisartsenoverleg inzake inhuur Atenza (zorg bij crisissituaties) m.n. jeugd.
  - Antes (ondersteuning langer thuis wonen met een beperking) stopt. Dit wordt overgenomen door maatschappelijk werk.
  - Mogelijkheden voor het opzetten van een Hospice zal worden onderzocht.
 • Ambtenaar doelgroepenvervoer informeert ASD over de stand van zaken. Binnenkort komt de nieuwe folder over het doelgroepenvervoer uit. Er zal nog gekeken worden of personen vanuit het doelgroepenvervoer toch met het OV kunnen reizen.
 • De bijeenkomst “Wat vindt u een belangrijk thema” voor de inwoners van Westvoorne was zeer nuttig. De gespreksgroepen waren erg interessant. De tips en oude beleidsplannen worden geëvalueerd om zo een nieuw beleidsplan te maken.
 • Iedere mantelzorger kan een mantelzorgpas aanvragen waar € 75,00 op staat om te besteden bij aangesloten winkels en zijn er kortingsmogelijkheden. In 2019 wordt het bedrag verhoogd naar € 100,00. Tot nu toe 200 geregistreerde mantelzorgers.

13 december 2018

 • De ASD wordt door een medewerker van Welzijn Ouderen Brielle geïnformeerd over de opzet van het Signalerend Huisbezoek 75+. Voor de opzet in Westvoorne komt er een samenwerkingsverband tussen de Catharina Stichting en SBO.
 • De ASD heeft een ongevraagd advies ingediend over de noodzaak om het signalerend huisbezoek in de gemeente Westvoorne op te zetten.
 • De ASD wordt geïnformeerd over de opzet “Fijn je te zien”. Er zal een bewonersteam worden samengesteld uit de wijk. Zij stimuleren bewoners om mee te doen. Ook zal er gezocht worden naar buurtverbinders.
 • Eind januari zal er gesprek zijn over het opzetten van een bijeenkomst ouderenmishandeling.
 • Op 10 maart 2019 is de mogelijkheid voor alle verenigingen en stichtingen om zichzelf te presenteren in De Man te Oostvoorne.
 • Het vergaderschema voor 2019 is vastgesteld.