De gemeente Westvoorne laat een verdiepend verkeerskundig onderzoek uitvoeren naar de locatie van obs De Bosrand in Oostvoorne als beoogde locatie voor een nieuw te ontwikkelen integraal kindcentrum (IKC). De gemeenteraad stelt hiervoor een bedrag van € 30.000 ter beschikking uit de algemene reserve. In dit volwaardige IKC zal, naast een nieuwe accommodatie voor basisschool CNS De Nieuwe Weg, ook ruimte zijn voor voorzieningen zoals peuteropvang, BSO, consultatiebureau, jeugdwerk en een bibliotheek. De gemeenteraad had eerder al besloten om CNS De Nieuwe Weg onder te brengen in een nieuw te bouwen accommodatie. Daarom wordt gezocht naar een geschikte locatie.

IKC in Oostvoorne

Het schoolbestuur van EduMare heeft begin 2021 een officieel verzoek ingediend bij de gemeente voor nieuwbouw van CNS De Nieuwe Weg en obs Het Overbos. Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar collegeprogramma de ambitie opgenomen om te onderzoeken of een IKC in Oostvoorne mogelijk is. Dit alles bij elkaar heeft het college doen besluiten om met de partners, zoals het schoolbestuur, de peuteropvang/BSO en het CJG gesprekken te voeren over een IKC. Ook is hier in het afgelopen jaar met inwoners en verenigingen over gesproken tijdens de participatierondes bij het opstellen van de Dorpsvisie voor Oostvoorne. In een IKC zijn diverse partijen, zoals één of meerdere scholen, de peuteropvang, buitenschoolse opvang, het consultatiebureau en jongerenwerk gehuisvest onder één dak. Deze partijen werken nauw met elkaar samen.
 

Voorkeur locatie obs De Bosrand

Het college heeft verschillende locaties onderzocht als mogelijke locatie voor een IKC in Oostvoorne. Het voormalige schoolgebouw de Driehoek en de locatie van obs De Bosrand kwamen daarbij als beste uit de bus. Voor deze twee locaties is nader onderzoek gedaan in de vorm van een ruimtelijke verkenning en een financiële doorrekening. Er is gekeken naar de inpasbaarheid in de wijk, het effect op het verkeer, of er plek is voor één of meerdere scholen inclusief voorzieningen en wat de gevolgen zijn voor de omgeving. Hieruit vindt het college de locatie van obs De Bosrand het gunstigst naar voren komen. Ook het schoolbestuur heeft een voorkeur uitgesproken voor deze locatie. Het college laat nu eerst onderzoeken of nieuwbouw van CNS De Nieuwe Weg naast De Bosrand verkeerskundig mogelijk is. Daarbij worden ook omwonenden betrokken en andere belanghebbenden zoals het Zuid-Hollands Landschap en ondernemers. 
 

Nog geen besluit genomen

Afhankelijk van de uitkomsten van dit verdiepende verkeersonderzoek, is het college voornemens de gemeenteraad voor te stellen om de realisatie van het IKC vorm te geven door nieuwbouw van CNS de Nieuwe Weg, inclusief de voorzieningen, naast obs De Bosrand. De gemeenteraad heeft dus nadrukkelijk nog geen definitief besluit genomen over de locatie van een eventueel IKC of de nieuwbouw van CNS De Nieuwe Weg. Dat vindt naar verwachting begin 2022 plaats. Wel zijn de verschillende fracties in de gemeenteraad positief gestemd over dit voornemen van het college.