Uitkering aanvragen

Hoe vraagt u een uitkering aan?

Een Participatiewet- of Ioaw uitkering vraagt u digitaal aan bij UWV Werkbedrijf via www.werk.nl. Via de gemeente Hellevoetsluis, die voor Westvoorne de werkintake doet, komt uw aanvraag binnen bij de gemeente. Voordat er een beslissing op de aanvraag wordt genomen heeft u altijd een gesprek met een klantmanager van team Werk, Inkomen en Service.  De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag en laat u dit schriftelijk weten.

Let op: Ben je jonger dan 27 jaar? Dan geldt er na je melding een zoektermijn van 4 weken. Gedurende deze 4 weken moet je zelf op zoek naar werk. De gemeente zal deze weken geen ondersteuning of traject aanbieden. Lukt het niet om binnen deze 4 weken werk te vinden en is terugkeer naar school niet mogelijk, dan kan na deze 4 weken alsnog een aanvraag worden ingediend. Bij de behandeling van je aanvraag zal er beoordeeld worden of je voldoende inspanningen hebt geleverd om werk of een opleiding te vinden.

Voorschot

Zolang het recht op uitkering nog niet is vastgesteld verleent de gemeente uiterlijk 4 weken na datum aanvraag een voorschot in de vorm van een renteloze lening. Het voorschot bedraagt in ieder geval 90% van de te verwachte bijstandsnorm. Het voorschot wordt altijd met u besproken.

Het voorschot wordt met de eerstvolgende betaling van de uitkering verrekend. Een voorschot wordt niet verstrekt als u onvoldoende meewerkt om het recht op uitkering vast te stellen.  Het recht op een voorschot is vastgelegd in artikel 52 van de Participatiewet.

IOAZ of Bbz

Voor een Ioaz of Bbz uitkering dient u contact op te nemen met Bureau Zelfstandigen te Rotterdam, telefoonnummer 14010 of kijk op www.rbz.rotterdam.nl.

Welke uitkeringen worden verstrekt?

Team Werk, Inkomen & Service verstrekt verschillende uitkeringen op grond van een aantal wetten. De meest bekende is de Participatiewet. Op welke uitkering u recht heeft, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Team Werk, Inkomen & Service verstrekt uitkeringen op grond van de volgende wetten en regelingen:

  • Participatiewet (Pw)
  • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)
  • Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (Ioaw)
  • Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (Ioaz)

Participatiewet (Pw)

De Participatiewet is voor mensen die geen eigen inkomen hebben of een te laag inkomen om van te leven. U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als uw inkomen lager is dan de bijstandsnorm. Wanneer u gehuwd bent of samenwoont, moet u ook het inkomen van uw partner meerekenen. Team Werk, Inkomen & Service moet ook rekening houden met uw vermogen.

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers (Ioaw)

De Ioaw-uitkering is bedoeld voor mensen die op het moment dat zij werkloos worden 50 jaar of ouder zijn en geboren zijn voor 1 januari 1965. Zij moeten in de meeste gevallen wel eerst een WW-uitkering hebben ontvangen. Er moeten onvoldoende inkomsten zijn om van te leven, waarbij ook het inkomen van de partner meetelt. Maar op vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, wordt niet gelet. Wel moet u ander werk zoeken. Daar zal team Werk, Inkomen & Service u bij helpen.

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (Ioaz)

Op deze uitkering hebben mensen recht die een eigen bedrijf of zelfstandig beroep hebben gehad en dit moeten beƫindigen, omdat het te weinig inkomsten oplevert. Voorwaarde hierbij is wel, dat de aanvrager tussen de 55 en de pensioensgerechtelijke leeftijd is, en de onderneming geen kans van slagen meer heeft. De aanvraag moet voor het beƫindigen van het bedrijf zijn ingediend. U bent wel verplicht ander werk te zoeken. Daar zal team Werk, Inkomen & Service u bij helpen.

U bevindt zich op: Home > Werk & inkomen > Uitkering aanvragen