Maakt u zich zorgen om geld of heeft u schulden?

Staat er te weinig geld op uw rekening? Kunt u de rekeningen niet meer betalen? Krijgt u brieven van incassobureaus, deurwaarders en advocaten? Maakt u zich zorgen om geld of heeft u grote schulden? 
Schulden kunnen op allerlei manieren ontstaan, bijvoorbeeld door:

 • Psychische problemen
 • Een verslaving
 • Te veel geld uitgeven
 • Te weinig verdienen
 • Een scheiding
 • Overlijden van een partner 

Kleine schulden: betalingsregeling

U kunt een kleine schuld terugbetalen met een betalingsregeling.

Grote schulden: Kredietbank Rotterdam

Heeft u grote schulden? En is uw inkomen te laag om de schulden snel af te lossen? Dan kunt u een schuldsaneringstraject aanvragen. Hiervoor werkt de gemeente samen met de Kredietbank Rotterdam. De gemeente regelt uw aanmelding bij de Kredietbank. 
Komt u er niet uit met uw schuldeisers? Dan kunt u in aanmerking komen voor de ‘Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen’ (WSNP). U dient dan een verzoek in bij de rechtbank. De gemeente helpt u hierbij.
De gemeente kan de rechtbank vragen om het schuldsaneringstraject tijdelijk te pauzeren. Dit heet ook wel een moratorium. 

Welke voorzieningen zijn er?

Voor mensen met een laag inkomen zijn er voorzieningen, bijvoorbeeld:

 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Heffingskortingen
 • Bijzondere bijstand
 • Kwijtschelding van belastingen
 • Tegemoetkoming studiekosten

Team Werk, Inkomen en Service kan u vertellen op welke voorzieningen u recht heeft.

Gratis en directe hulp

Iedereen heeft recht op schuldhulpsanering, ongeacht de hoogte van het inkomen. Schuldhulpsanering is gratis, heeft geen wachtlijsten en biedt directe hulp.
De gemeente Westvoorne en het Algemeen Maatschappelijk Werk bieden schuldhulpverlening. Zij werken samen met de Kredietbank Rotterdam. 

Beleidsregels Schulddienstverlening Westvoorne 2017(externe link)

Meer informatie over schuldhulpverlening

Neem contact op met het Servicepunt van de gemeente.
Telefoonnummer: 14 0181.
Bezoekadres: Raadhuislaan 6, 3235 AP, Rockanje

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 
Woensdag van 13.30 tot 17.00 uur

Nibud(externe link)
Uit de schulden(externe link) 

Privacystatement Aanvraag schuldhulpverlening

Rechten en plichten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van Aanvraag Schuldhulpverlening 

Naar aanleiding van een aanvraag om schuldhulpverlening toetsen wij of u aan de gestelde voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening. Op het moment dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt de aanvraag om schuldhulpverlening toegekend. 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is:

De gemeente Westvoorne verzamelt persoonsgegevens om uw aanvraag om schuldhulpverlening te beoordelen.  

Op grond waarvan we dit doen:

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in het kader van de uitvoering van de Wet gemeentelijke schulphulpverlening.   

Van wie registreren we persoonsgegevens:

We registreren persoonsgegevens van de aanvrager, eventuele partner en inwonende kinderen. 

Welke persoonsgegevens registreren we:

In het kader van uw aanvraag registreren wij persoonsgegevens. Het gaat, afhankelijk van uw specifieke situatie, om de volgende gegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Nummer legitimatiebewijs
 • Burgerlijke staat
 • Inwonende kinderen jonger dan 21 jaar: geboortedatum en gegevens school
 • Inwonende kinderen ouder dan 21 jaar: geboortedatum en te betalen kostgeld
 • Overige huisgenoten: inkomen
 • Bankafschriften (indien van toepassing ook van uw partner)
 • Inkomen aanvrager, partner, inwonende kinderen ouder dan 21 jaar 
 • Schulden
 • Bezittingen en vermogen
 • Uitgaven

Deze gegevens verstrekt u zelf aan de gemeente. 

Wij kunnen deze persoonsgegevens delen met:

In het kader van de uitvoering van de schuldhulpverlening kunnen de gegevens gedeeld worden met derden, wanneer dat in uw situatie noodzakelijk is:

 • Aanbieder schuldhulpverlening 
 • Bewindvoerder 
 • Maatschappelijk werk (ketenpartners)
 • Schuldeisers 

Hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren:

Na beëindiging van het schuldhulpverleningstraject worden de persoonsgegevens 5 jaar bewaard. 

U heeft recht op inzage, correctie en vernietiging van uw persoonsgegevens in het dossier: 

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens in het dossier. U kunt hiervoor schriftelijk contact opnemen met uw consulent schuldhulpverlening bij de gemeente. U dient daarbij duidelijk aan te geven welke gegevens u wilt inzien. 
U kunt uw gegevens in uw dossier laten aanpassen als blijkt dat de gegevens niet juist of niet volledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen als deze gegevens niet van belang/noodzakelijk zijn voor de aanvraag schuldhulpverlening. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met uw consulent schuldhulpverlening bij de gemeente.