Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

 • Samenvatting

  Soms kan een woning of bouwwerk de status van monument verkrijgen. Het voordeel hiervan is dat u subsidie en/of belastingaftrek kunt krijgen voor het onderhoud. Wel moet u altijd een vergunning aanvragen voor (ver)bouw- en onderhoud en hieraan zijn regels verbonden. U kunt bij de gemeente een verzoek om aanwijzing als monument indienen.

 • Gang van zaken

  Voor de procedure van de vergunning- en subsidieverlening is het van belang onderscheid te maken tussen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

  Rijksmonumenten (gebouwen van 50 jaar en ouder)

  Rijksmonumenten vertegenwoordigen landelijk gezien een bepaalde cultuurhistorische, architectuurhistorische en/of stedenbouwkundige waarde. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moeten u als eigenaar van een monument bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor zes jaar indienen.

  Dat pip moet:

  1. gebaseerd zijn op een bouwkundig inspectierapport (niet ouder dan twee jaar en bijvoorbeeld opgesteld door een architect of monumentenwacht).
  2. een overzicht geven van de voorgenomen werkzaamheden.
  3. de beoogde resultaten beschrijven (bestek, besteksparagraaf of werkomschrijving).
  4. een meerjarenplan voor de werkzaamheden bevatten.
  5. een meerjarenbegroting bevatten.

  Eigenaren van Rijksmonumenten in de categorie woningen en boerderijen zonder agrarische functie, die fiscaal relevant zijn, kunnen via de belastingdienst (bureau Monumentenpanden te Amersfoort) en het Nationaal Restauratie Fonds in aanmerking komen voor een laagrentende lening. Deze eigenaren komen echter niet in aanmerking voor het BRIM (PIP).

  Gemeentelijke monumenten

  Deze monumenten hebben meer een lokale betekenis. De taak van de gemeente is het beoordelen van gebouwen en het verlenen van subsidie voor onderhoud van deze gebouwen.

  Indien u niet wenst dat uw woning als gemeentelijk beschermd monument wordt aangewezen, kunt u hier gedurende zes weken na bekendmaking bij de gemeente bezwaar tegen indienen.

  U kunt uw verzoek om subsidie van het onderhoud bij de gemeente indienen.

 • Meenemen

  • Uw DigiD als u een particuliere eigenaar bent.
  • Uw eHerkenning als u als ondernemer eigenaar bent.
  • Situatietekeningen (schaal 1:1.000).
  • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100).
  • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100).
  • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie.
  • Gedetailleerde beschrijving van het monument.
 • Tips

  Beschermde stads- en dorpsgezichten

  De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

  Vergunning archeologisch monument

  Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. U vraagt de vergunning voor een archeologisch monument aan bij de gemeente.

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  vergunning
 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW