Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

 • Samenvatting

  Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

  • vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar 
  • vrijstelling van inschrijving op een school
  • vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof)

  In Nederland zijn kinderen leerplichtig. De bedoeling hiervan is dat jongeren voldoende opleiding krijgen om later sterk in de maatschappij te staan. De ouders of verzorgers zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind staat ingeschreven en de school geregeld bezoekt.
   

  De volledige leerplicht begint bij 5 jaar. Zodra uw kind 5 jaar wordt, moet hij of zij op de eerste dag van de volgende maand naar school. Uw kind mag overigens al vanaf de dag waarop het 4 jaar oud wordt tot het basisonderwijs worden toegelaten.

  De volledige leerplicht (alle dagen in de week naar school) kan op twee manieren aflopen:
  a. Aan het eind van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar is geworden;
  b. als uw kind aan het eind van het schooljaar tenminste twaalf schooljaren op school heeft gezeten.


  Hoeft uw kind daarna niet meer naar school? Ja en neen. Neen, omdat de Leerplichtwet slechts gaat over kinderen van 5 t/m 17 jaar oud.
  Ja, omdat elke jongere een startkwalificatie moet hebben, wanneer hij of zij het onderwijs verlaat. Een startkwalificatie wil zeggen een diploma op tenminste (k)mbo- of havo-niveau. Een vbo- of mavo-diploma is dus onvoldoende. Zolang geen startkwalificatie is behaald en de leerling nog geen 18 jaar is, geldt de kwalificatieplicht.
   

 • Voorwaarden

  Kwalificatieplicht

  De leerplicht is bedoeld om jongeren in de schoolbanken te houden totdat ze voldoende opleiding hebben om een goede baan te kunnen vinden. De leerplicht kan dit echter niet afdwingen. Vandaar dat op de leerplicht de kwalificatieplicht volgt.

  Wie na de leerplichtperiode niet voldoende opleiding heeft of geen diploma heeft, is tot de leeftijd van 18 jaar verplicht een startkwalificatie te behalen. Een startkwalificatie is een havo-, vwo-, of mbo niveau 2, 3 of 4 diploma. De kwalificatieplicht betekent niet dat de betrokkene 5 dagen per week in de schoolbanken moet blijven. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen, zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

  Uw kind hoeft niet naar school wanneer het vrijstelling van de leerplicht heeft. Er zijn drie soorten vrijstelling mogelijk. Dit zijn vrijstelling tot inschrijving, vrijstelling van schoolbezoek en vrijstelling voor leerlingen tot 6 jaar.

  Vrijstelling tot inschrijving

  Er zijn vier omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat leerplichtigen zijn vrijgesteld van inschrijving op een school

  1. Ongeschiktheid op lichamelijke of psychische gronden. Als uw kinderen lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn op een school te zitten.
  2. Bezwaar tegen de richting van alle bestaande scholen. Volgens u (ouder/verzorger) is er geen school die voldoet aan uw godsdienst- of levensovertuiging.
  3. Uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland.
  4. U leidt een trekkend bestaan en uw kinderen reizen mee. U bent bijvoorbeeld schipper, kermisexploitant of circusmedewerker.

  Vrijstelling tot schoolbezoek

  Bij ziekte, religieuze feestdagen en gewichtige omstandigheden kunt u toestemming krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Onder gewichtige omstandigheden worden bijvoorbeeld verstaan: een huwelijk of begrafenis van bloedverwanten of aanverwanten of een verhuizing van het gezin.

  Vrijstelling tot 6 jaar
   

  Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Vanaf dat moment moet uw kind de basisschool dagelijks bezoeken. Maar is uw kind nog geen 6 jaar, dan mag u uw kind vijf uur per week thuishouden. Deze vrijstelling kan uitgebreid worden naar maximaal tien uur. Voor de extra vijf uur heeft u speciale toestemming van de directeur nodig. Deze mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen. 
   

 • Gang van zaken

  De leerplicht begint en eindigt met het ouder worden. Om aan de leerplicht te voldoen, moet uw kind op een school zijn ingeschreven. Welke school dat is, bepaalt u als ouders. Daarna heeft u ook de plicht om ervoor te zorgen dat uw kind geregeld de school bezoekt.


  Bijzonder verlof

  In uitzonderingsgevallen kunnen ouders of verzorgers van het kind om extra vakantieverlof vragen. Extra vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden toegestaan. Dit extra vakantieverlof bedraagt maximaal tien schooldagen. Belangrijk is dat u kunt aantonen dat het voor het gezin niet mogelijk is in één van de reguliere schoolvakanties vakantie op te nemen. Pas als u dit kunt aantonen, kan het verlof worden toegestaan. Vaak heeft u daarvoor een werkgeversverklaring nodig. Overigens kunt u nooit verlof krijgen voor de eerste twee lesweken van het schooljaar.

  Wanneer is dit van toepassing?
  Vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties is alleen mogelijk, wanneer ouders/verzorgers kunnen aantonen dat door het bijzondere beroep van één van de ouders/verzorgers geen vakantie in de reguliere schoolvakanties kan worden opgenomen.

  Wat is de procedure
  De ouders of verzorgers doen dit verzoek aan de directeur van de school. De school heeft hiervoor meestal formulieren, die u kunt invullen. U kunt pas op vakantie gaan, wanneer de directeur het verlof ook echt heeft verleend.


   

 • Meenemen

  Vrijstelling tot inschrijving

  1. Bij ongeschiktheid op lichamelijke of psychische gronden heeft u een verklaring nodig van een arts, pedagoog of psycholoog. De gemeente wijst de deskundigen aan.
  2. Bij bezwaar tegen richting van alle scholen moet u bij de kennisgeving aan de leerplichtambtenaar een verklaring meesturen waaruit blijkt waarom u bezwaar heeft tegen alle scholen in de omgeving.
  3. Bij bezoeken van een school in het buitenland moet u bij de kennisgeving aan de leerplichtambtenaar een verklaring meesturen van de directeur van de school in het buitenland. Uit die verklaring moet blijken dat uw kind daar is ingeschreven en de school bezoekt.
  4. Bij ouders met een trekkend bestaan heeft u een vrijstelling van rechtswege. Dat wil zeggen dat de vrijstelling, opschorting of beëindiging vanzelf plaatsvindt, dus zonder formaliteiten.

  Vrijstelling tot 6 jaar

  Extra vrij voor 5-jarigen. Zowel de kennisgeving (eerste vijf uur) als het verzoek (tweede vijf uur) kunt u afhandelen met de directeur van de school.

  Overig

  1. Als de school gesloten is, of als uw kind de toegang is verboden of ontzegd, is het niet nodig dat u of uw kind het initiatief tot vrijstelling neemt.
  2. Als uw kind ziek is, moet u, als u weet wat uw kind mankeert, bij de kennisgeving aangeven om welke ziekte het gaat.
    
 • Bij de formulering van ongeoorloofd verzuim maakt de gemeente onderscheid tussen absoluut en relatief verzuim.

  Absoluut verzuim

  Absoluut verzuim houdt in dat uw kind niet staat ingeschreven op een school terwijl het wel leerplichtig is. De gemeente (meestal de leerplichtambtenaar) controleert dit door het vergelijken van de bevolkingsadministratie van de gemeente met de leerlingenadministratie van de scholen.

  Relatief verzuim

  Relatief verzuim betekent dat uw kind wel staat ingeschreven op een school, maar geregeld afwezig is. Als dit gebeurt, geeft de directeur van de school dit door aan de leerplichtambtenaar van de woonplaats van uw kind.
  Relatief verzuim kan te maken hebben met signaalverzuim. Dit is ongeoorloofde afwezigheid ten gevolge van spijbelgedrag. Vaak is er dan een problematische achtergrond (bijvoorbeeld pesten, slechte schoolresultaten of problemen thuis).
  Een andere oorzaak voor relatief verzuim is luxe verzuim. Luxe verzuim is ongeoorloofde afwezigheid (door ouders/verzorgers veroorzaakt), doordat uw kind buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat. Zonder toestemming van de directeur van de school of de leerplichtambtenaar mag uw kind niet zomaar buiten de schoolvakanties op vakantie.

  Ongeoorloofd verzuim is verboden

  Ongeoorloofd verzuim kan ertoe leiden dat de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaakt. De leerplichtambtenaar stuurt het proces-verbaal naar de officier van justitie. De rechter kan aan de ouders of verzorgers een straf opleggen van maximaal een maand hechtenis of een geldboete van maximaal € 2268,90. Kinderen van 12 jaar en ouder kunnen bij ongeoorloofd verzuim ook zelf een geldboete krijgen.

  Taken van de leerplichtambtenaar

  1. Elke gemeente heeft een leerplichtambtenaar (ook wel: consulent leerlingzaken of leerplichtconsulent) die ervoor moet zorgen dat de schooluitval tot een minimum beperkt blijft.
  2. In eerste instantie voert de leerplichtambtenaar gesprekken met de leerling, de ouders en/of de school met als doel dat de leerling de opleiding afmaakt.
  3. Als de school niet geschikt blijkt voor de leerling, kan de leerplichtambtenaar helpen een andere school te vinden.
  4. Als er geen geschikte opleiding voor het kind bestaat, kan de leerplichtambtenaar vrijstelling verlenen.
  5. Als er sprake is van (herhaald) verzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken.
  6. In geval van ernstige problemen kan de ambtenaar de hulp inroepen van bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening of maatschappelijk werk.
 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  verzoek
 • Contactpersonen

  Bureau Welzijn, Onderwijs en Sport
  tel: 0181 408000
  e-mail: gemeente@westvoorne.nl

 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW