Exploitatievergunning horecabedrijf

 • Samenvatting

  Voordat u een horecabedrijf opricht, overneemt of verplaats moet u een exploitatievergunning aanvragen. Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burge-meester (art. 2:28 APV Westvoorne). Daarnaast hebt u vaak ook andere vergunningen nodig, zoals een Drank- en Horecavergunning en een kansspelvergunning.

  Onder een horecabedrijf wordt verstaan:

  • Een openbare inrichting zoals een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis;
  • Elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden ge-schonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt of bereid;
  • Een terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daar-van waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.
  • Onder openbare inrichting wordt mede verstaan een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden gebo-den en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

  Gedragseisen

  Er worden (gedrags)eisen gesteld aan zowel de exploitant als de leidinggevenden.
  Bij het indienen van een aanvraag voor een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de geldende Algemene Plaatselijke Verordening moeten, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden te worden overgelegd:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • Een uittreksel Kamer van Koophandel niet ouder dan 3 maanden;
  • Statuten indien sprake van vereniging of stichting;
  • Een kopie geldig paspoort of ander bewijsstuk waaruit het rechtmatig verblijf in Nederland blijkt van aanvrager, exploitanten en leidinggevenden;
  • Een uittreksel GBA van aanvrager, exploitanten en leidinggevenden, niet ouder dan 6 maanden;
  • Een arbeidsovereenkomst van de leidinggevenden, niet zijnde ondernemer;
  • Een bouwkundige schets/plattegrond van de inrichting inclusief indien van toepassing de daarbij behorende terrassen (schaal 1:100 met duidelijk vermelding van maten);
  • Een huur-, pacht-, of koopovereenkomst van het pand;
  • Een volledig ingevuld Bibob-vragenformulier inclusief bijlagen

  Werkwijze

  De verschillende documenten kunt u vinden door te gaan naar digitaal loket, alle formulieren. Vervolgens ziet u onder Drank en Horeca alle formulieren staan. Of klik hierboven op openbare formulieren. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs; Brigit van Iersel, telefoonnummer (0181) 40 80 15.
   

 • Voorwaarden

  U kunt een exploitatievergunning krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De eigenaar of leidinggevende is van onbesproken gedrag en minimaal 21 jaar oud. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
  • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u maatregelen neemt om daarvoor te zorgen.
  • In het gebied mogen horecabedrijven zitten.

  De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee checkt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf en de mensen die er werken.

 • Gang van zaken

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

 • Meenemen

  • Een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over de werkzaamheden, de producten en de mensen voor wie uw horecabedrijf bedoeld is.
  • Een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand.
  • Een plattegrond van het pand met de ligging, indeling, de verschillende ruimten en de grenzen van het terrein.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
  • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
  • Een ingevuld Bibob-formulier.
 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  vergunning
 • Contactpersonen

  Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs; Brigit van Iersel, telefoonnummer (0181)40 80 15 of via de mail: vergunningen@westvoorne.nl.

 • Openbare documenten

 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW