Westvoorne presenteert Kadernota 2020

Dit item is verlopen op 06-07-2019.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2020 opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. In de kadernota zijn zowel de beleidsmatige uitgangspunten en ontwikkelingen als de financiële uitwerking voor 2020 opgenomen. Het financiële meerjarenperspectief laat zien dat door autonome ontwikkelingen de begroting 2020 in eerste instantie niet sluitend is. Het college zal de kadernota nader uitwerken en in het najaar een begroting presenteren die tenminste voor het jaar 2020 sluitend zal zijn.

Beleidsmatig
In het collegeprogramma ‘De toekomst in het vizier’ is het coalitieakkoord door het college vertaald naar concrete doelen. Deze doelen vormen de basis voor de nadere uitwerking in deze Kadernota 2020 en in de Begroting 2020-2023.

Veiligheid en wonen
De komende vier jaar zet de gemeente in op buurtpreventie om de veiligheid en leefbaarheid met elkaar zo hoog mogelijk te houden. Extra woningen worden gebouwd voor ouderen, jongeren en jonge gezinnen, zodat binnen de gemeente een evenwichtige bevolkingssamenstelling blijft bestaan. 

Sport, gezondheid en zorg
In de kadernota is extra geld gereserveerd voor sport, zodat iedereen op zijn eigen manier in beweging kan komen, zijn en blijven. Daarbij worden mogelijkheden verkend om het openbaar gebied zodanig in te richten dat deze uitdaagt tot sporten en bewegen. Binnen het sociaal domein gaat het college het lokaal gericht werken versterken waarbij de sociale ondersteuning als een spin in het web fungeert. 

Duurzaamheid en bereikbaarheid
Op het gebied van duurzaamheid ligt een grote uitdaging. Westvoorne heeft de ambitie om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn. Energieneutraal wil zeggen dat alle energie die nodig is, wordt opgewekt via hernieuwbare bronnen zoals zonnepanelen, bodemwarmte en windenergie. Hiernaast blijft energiebesparing erg belangrijk. De verduurzaming van woningen, gemeentelijke accommodaties en bedrijfslocaties staat hoog op de agenda. Ook is aandacht voor de ontsluiting van Voorne-Putten. Hierin trekt de gemeente Westvoorne op met andere gemeenten en belanghebbende organisaties.

Financieel
In de Kadernota 2020 wordt het actuele, financiële meerjarenperspectief samengevat. Hiermee worden in één oogopslag de effecten van de cyclus van vorig jaar (jaarstukken 2018), lopend jaar (1e bestuursrapportage 2019) en de verwachting voor de volgende jaren (kadernota/begroting 2020) financieel in beeld gebracht. Het streven van het college is de gemeente Westvoorne financieel gezond te houden. Wethouder van financiën Jorriena de Jongh-de Champs: “De jaarrekening van 2018 laat een voordelig resultaat zien van netto € 604.261. Wij stellen voor dit bedrag in te zetten voor de meerjarenraming.”

Op basis van de kadernota en bijbehorende algemene beschouwingen is het aan de raad om de kaders voor de begroting mee te geven. Wethouder De Jongh-de Champs: “De kadernota schetst het kader waarbinnen het college de begroting 2020 verder uitwerkt. Om de begroting sluitend te maken is een aanpak bedacht, waarbij we er niet aan ontkomen beleidsmatig prioriteiten te stellen. Met de mogelijke opbrengsten van de verkoop van de Eneco-aandelen is nog geen rekening gehouden, maar dit biedt de gemeente zeker ook mogelijkheden in positieve zin. In het najaar presenteren wij een begroting die tenminste voor het jaar 2020 sluitend zal zijn.”
 

Te downloaden:

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten